< wróć
zamknij x

Polityka prywatności

Macmillan Publishers Limited docenia zainteresowanie użytkowników zagadnieniami dotyczącymi prywatności i dba o relacje z użytkownikami. Niniejsza polityka prywatności określa sposób przetwarzania danych gromadzonych podczas rejestracji użytkownika, wchodzenia na strony internetowe Macmillan lub korzystania ze stron („strony internetowe”) oraz produktów, oprogramowania i usług udostępnianych na stronach internetowych lub z wykorzystaniem jakichkolwiek aplikacji udostępnianych na stronach internetowych lub platformach stron trzecich, które to dane są ujawniane w związku z korzystaniem z aplikacji. 

 • Dane użytkowników gromadzone przez Macmillan
 • Wykorzystywanie przez Macmillan danych użytkownika
 • Udostępnianie danych
 • Zabezpieczenie danych osobowych
 • Prawo dostępu do danych i ich poprawiania
 • Zmiany danych zgłaszane przez użytkownika
 • Prywatność dzieci
 • Kontakt
 • Dane użytkowników gromadzone przez Macmillan

  Macmillan gromadzi następujące kategorie danych osobowych:

  • Informacje podawane przez użytkownika podczas tworzenia konta lub udziału w konkursie, włączając imię i nazwisko, kraj zamieszkania, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu oraz adres pocztowy.
  • Informacje podawane przez użytkownika w związku z zakupem produktu lub usługi bądź ze zgłoszeniem problemu, zarówno poprzez strony internetowe lub aplikacje Macmillan, jak i w drodze kontaktu z Biurem Obsługi Klienta, włączając imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, adres do rachunku, numer telefonu oraz dane dotyczące płatności.
  • Informacje umieszczane przez użytkownika na tablicach ogłoszeń, blogach i innego rodzaju ogólnodostępnych forach na naszych stronach internetowych. Wszelkie informacje ujawniane w wyżej wymienionych przestrzeniach naszych stron internetowych stają się informacjami publicznymi, użytkownik natomiast powinien zawsze rozważnie decydować o ujawnieniu dotyczących go danych osobowych. W celu uzyskania dalszych informacji, należy skorzystać z odsyłacza do Regulaminu Korzystania ze Strony Internetowej lub Wytycznych dla Społeczności na danej stronie.
  • Informacje przekazywane poszczególnym użytkownikom lub grupie użytkowników za pośrednictwem tablicy, czatu, postów lub podobnych funkcjonalności, w przypadkach, w których gromadzenie takich informacji jest dopuszczone przepisami prawa.
  • Informacje, które są podawane przez użytkownika w toku korzystania z stron internetowych i aplikacji Macmillan, naszych aplikacji na stronach internetowych lub platformach osób trzecich, takich jak portale społecznościowe bądź też, które wiążą profil użytkownika na stronie internetowej lub portalu osoby trzeciej z zarejestrowanym kontem użytkownika.
  • Informacje udostępniane przez użytkownika w związku ze zgłoszeniami rekrutacyjnymi przesyłanymi do podmiotów reklamowanych na naszych stronach internetowych. Macmillan nie uzyskuje ani nie przechowuje kopii podań ani CV. W takich przypadkach, za dane osobowe użytkownika odpowiada właściwa osoba trzecia, a Macmillan nie ponosi wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności w związku z dostarczeniem CV i/lub podania do osoby trzeciej za pośrednictwem stron internetowych Macmillan.
  • Niektóre informacje pobierane automatycznie, takie jak dane dotyczące korzystania, przeglądania i dane techniczne, włączając identyfikator urządzenia użytkownika lub adres IP podczas pozostawania na stronach internetowych i w aplikacjach Macmillan lub korzystania z aplikacji na stronach internetowych lub platformach osób trzecich bądź podczas otwierania poczty, którą rozsyłamy. Informacje gromadzone automatycznie nie identyfikują osoby odwiedzającej stronę. Są źródłem informacji o liczbie użytkowników odwiedzających stronę internetową Macmillan i o tym, które strony były odwiedzane. Gromadzenie powyższych informacji umożliwia wydawnictwu możliwie najlepsze dostosowanie stron internetowych do potrzeb użytkowników. W celu gromadzenia danych wykorzystujemy omówione poniżej technologie takie jak „cookies” lub „web beacons”:

  Cookies: Jak wiele innych firm, na stronach internetowych Macmillan wykorzystywane są Pliki Cookies. Cookies to kawałki tekstu, które zostają umieszczone na twardym dysku komputera użytkownika podczas przeglądania konkretnych stron internetowych. Wykorzystujemy je, aby uzyskać informację przykładowo o tym, czy użytkownik odwiedzał wcześniej naszą stronę, czy przegląda ją po raz pierwszy, oraz aby zidentyfikować te funkcje, które najbardziej interesują użytkownika. Stosowanie plików cookies i zachowywanie preferencji użytkownika, podczas przeglądania przez niego strony, umożliwia poprawę jakości korzystania z Internetu. W większości wyszukiwarek zawarta jest informacja o możliwości zablokowania przyjmowania plików cookies, sposobach powiadamiania o przyjęciu nowego pliku oraz o odłączaniu plików już istniejących. Zwracamy jednak uwagę, że rezygnując z przyjmowania plików cookies, użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej Macmillan. W celu uzyskania dalszych informacji, w tym na temat odłączania plików, zapraszamy do zapoznania się z Polityką Plików Cookies.

  Obrazy Web Beacons: niektóre podstrony na naszych stronach internetowych zawierają obrazy „web beacons” (zwane także znacznikami internetowymi, znacznikami pikselowymi i plikami GIF lub odpowiednikami skryptów java). Obrazy te umożliwiają osobom trzecim uzyskiwanie informacji, takich jak adres IP komputera, który pobrał podstronę z obrazem, URL podstrony z obrazem, czas, w jakim podstrona z obrazem była przeglądana, rodzaj przeglądarki oraz informacje w plikach cookies stosowanych przez osobę trzecią.

 • Wykorzystywanie przez Macmillan danych użytkownika

  Macmillan wykorzystuje informacje uzyskane od użytkowników w celu:

  • Dostarczania użytkownikowi zamawianych przez niego produktów, oprogramowania i usług.
  • Kontaktu z użytkownikiem w sprawach jego konta lub dokonywanych transakcji oraz dostarczania użytkownikowi informacji o funkcjonalnościach dostępnych na naszych stronach internetowych i w aplikacjach, a także o zmianach w regulaminach.
  • Za zgodą użytkownika, przesyłania informacji o produktach, oprogramowaniu i usługach oferowanych przez Macmillan, podmioty powiązane lub przez starannie wyselekcjonowane osoby trzecie, którymi według nas użytkownik może być zainteresowany.
  • Dostosowania treści i możliwości dostępnych na naszych stronach i w aplikacjach.
  • Zoptymalizowania lub ulepszania naszych produktów i usług, oprogramowania i działania.
  • Wykorzystania wewnętrznego, przykładowo, w celu zarządzania stroną internetową, analizy danych i przestrzegania przepisów.
 • Udostępnianie danych

  Macmillan nie sprzedaje ani nie ujawnia w inny sposób danych użytkownika, z poniższymi zastrzeżeniami:

  • Macmillan może udostępniać dane przekazywane przez użytkownika podmiotom stowarzyszonym Macmillan Publishers Limited (tj. spółkom w grupie) w celu świadczenia przez nie usług w naszym imieniu lub w celach oznaczonych w niniejszym dokumencie.
  • Macmillan może udostępniać dane dostawcom usług, którzy zostali przeszkoleni w zakresie świadczenia usług w naszym imieniu. Dostawcy usług, o których mowa, nie są upoważnieni do wykorzystywania ani ujawniania danych chyba, że jest to konieczne dla świadczenia usług w imieniu Macmillan lub zachowania zgodności z przepisami prawa.
  • Macmillan może udostępniać dane osobowe użytkownika, za jego zgodą, starannie wyselekcjonowanym podmiotom, w celu przesyłania przez nie informacji o oferowanych produktach i usługach lub udostępniać dane na stronach i portalach osób trzecich, na przykład na stronach społecznościowych, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. W chwili udostępniania przez Macmillan danych osobowych użytkownika innemu podmiotowi, dane uzyskane przez ten podmiot podlegają zapisom przyjętej przez niego polityki prywatności.
  • Macmillan może ujawniać informacje dotyczące użytkownika (i) jeżeli ujawnienie wynika z przepisów prawa lub postępowania prawnego, (ii) organom ścigania na stosowny wniosek (iii) w celu wyegzekwowania przestrzegania Regulaminu Korzystania ze Strony Internetowej i zasad lub (iv), gdy Macmillan uzna, że ujawnienie takie jest niezbędne dla ochrony praw i własności użytkownika, osób odwiedzających nasze strony internetowe lub stron trzecich lub (v) w celu zapobieżenia fizycznemu uszczerbkowi lub stracie finansowej lub w związku ze śledztwem w sprawie domniemania lub faktycznego prowadzenia nielegalnej działalności.
  • Macmillan zastrzega sobie prawo do przeniesienia jakichkolwiek informacji posiadanych o użytkowniku na inny podmiot, w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub części działalności lub aktywów Macmillan. W przypadku przeniesienia lub sprzedaży, o których mowa powyżej, Macmillan podejmie uzasadnione starania w celu poinstruowania nabywcy, aby wykorzystywał informacje dostarczone przez użytkownika za pośrednictwem naszych stron internetowych lub aplikacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

  W przypadku przekazania danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach ich udostępniania na powyższych zasadach, Macmillan dopilnuje, aby dane te były przekazywane w sposób zgodny z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

 • Zabezpieczenie danych osobowych

  W celu zabezpieczenia informacji dostarczanych przez użytkownika na stronach internetowych lub za pośrednictwem aplikacji Macmillan przed ich utratą, nadużyciem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem bądź uzyskaniem do nich dostępu przez podmioty nieuprawnione, Macmillan stosuje administracyjne, techniczne i fizyczne środki zabezpieczające.

 • Prawo dostępu do danych i ich poprawiania

  Macmillan udziela użytkownikom strony internetowej dostępu do kopii danych osobowych ich dotyczących przekazanych za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji Macmillan, jeżeli użytkownicy są uprawnieni do uzyskania takich informacji (przy czym dostęp może być odpłatny w wysokości nie przekraczającej maksymalnej ustawowej stawki), oraz użytkownicy mają możliwość wglądu do danych i, w razie potrzeby, ich poprawienia. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkowników, Macmillan, przed udzieleniem dostępu do danych, wymaga od użytkownika potwierdzenia jego tożsamości poprzez podanie hasła i nazwy użytkownika.

 • Zmiany danych zgłaszane przez użytkownika

  Wszelkie zgłoszenia aktualizacji, korekty lub usunięcia danych rejestracyjnych użytkownika lub zgłoszenia zmiany dotyczące prenumeraty, otrzymywania biuletynów (newsletterów) i alertów, prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: help@macmillan.com.

 • Prywatność dzieci

  Macmillan stosuje zasadę dodatkowego zabezpieczenia prywatności w odniesieniu do danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji od dzieci. Niektóre funkcjonalności naszych stron internetowych i aplikacji mają ograniczenia wiekowe i nie są dostępne dla dzieci, przy czym Macmillan nie gromadzi w związku z korzystaniem z takich funkcjonalności danych dzieci w sposób celowy. Gromadząc dane osobowe od dzieci, Macmillan podejmuje dodatkowe działania mające na celu ochronę prywatności dzieci, takie jak:

  • Uzyskanie zgody rodziców na gromadzenie danych osobowych ich dzieci.
  • Ograniczenie zakresu gromadzenia danych osobowych od dzieci wyłącznie do danych niezbędnych dla uczestnictwa w danym zadaniu.
  • Udzielanie rodzicom dostępu lub możliwości zwrócenia się o dostęp do danych osobowych uzyskanych od ich dzieci oraz możliwości zmiany lub usunięcia takich danych osobowych.
 • Kontakt

  W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt:

  drogą elektroniczną na adres: help@macmillan.com

  pisemnie na adres pocztowy:

  Customer Services Department (Biuro Obsługi Klienta)

  Macmillan Education

  The Macmillan Building

  4 Crinan Street

  London

  N1 9SQ

  UK