< wróć
zamknij x

Regulamin korzystania ze strony

Dziękujemy, że odwiedzili Państwo https://prod.lms.macmillaneducation.com/ („Strona Internetowa”). Korzystanie ze Strony Internetowej podlega zapisom regulaminu („Regulamin”). Strona Internetowa jest prowadzona przez Macmillan Education, podmiot Macmillan Publishers Limited, spółki zarejestrowanej w Anglii pod numerem spółki 00785998 z siedzibą: Brunel Road, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, RG21 6XS, Wielka Brytania („wydawnictwo”, „Macmillan”, „nas”, „nasz”, „nasze”). Numer VAT: GB199440621.

Ponadto, do niniejszego Regulaminu włączone zostają poprzez odniesienie Wytyczne dla Społeczności, Polityka Plików Cookies oraz Polityka Prywatności.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PRZED SKORZYSTANIEM ZE STRON INTERNETOWEJ.

Użytkowników poniżej 16 roku życia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wraz z rodzicami lub opiekunami. ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA NA REJESTRACJĘ DZIECKA NA STRONIE INTERNETOWEJ JEST RÓWNOZNACZNA ZE ZGODĄ NA ZWIĄZANIE SIĘ WARUNKAMI REGULAMINU PRZEZ RODZICA LUB OPIEKUNA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY PRZEZ DZIECKO.

Korzystanie ze Strony Internetowej lub wybranie opcji akceptacji lub przyjęcia niniejszego regulaminu oznacza, że użytkownik przyjmuje Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest wymagana do korzystania ze Strony Internetowej. Niniejszy Regulamin może być okresowo zmieniany, a użytkownik, wchodząc na Stronę Internetową, powinien każdorazowo go przeglądać. Wydrukowaną kopię niniejszego Regulaminu należy zachować na przyszłość.

 • Korzystanie ze Strony Internetowej
 • Dostęp przy użyciu kodu
 • Zawieszenie Strony Internetowej lub określonych jej funkcjonalności
 • Umieszczanie odsyłaczy do Strony Internetowej
 • Rejestracja
 • Treści umieszczane przez użytkownika – dozwolone działania Macmillan
 • Treści umieszczane przez użytkownika – niedozwolone działania użytkownika
 • Fora
 • Zawieszenie rejestracji lub wyrejestrowanie
 • Treści i odsyłacze osób trzecich dostępne na Stronie Internetowej
 • Prawa własności intelektualnej
 • Dane osobowe użytkownika
 • Odpowiedzialność Macmillan
 • Utrzymanie Strony Internetowej
 • Rozdzielność postanowień
 • Aktualizacja Regulaminu
 • Jurysdykcja i prawo właściwe
 • Korzystanie ze Strony Internetowej

  1. Ze Strony Internetowej mogą korzystać użytkownicy, zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani, powyżej 13 roku życia. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, aby korzystać ze Strony lub zarejestrować się, muszą uprzednio uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna.
  2. Użytkownik może przeglądać (i w zależności od opcji, odsłuchiwać) treści i aplikacje udostępnione na Stronie Internetowej przez dozwolony czas wyłącznie do celów edukacyjnych. Użytkownik może wchodzić na Stronę Internetową z komputera instytucji, do której przynależy lub z jakiegokolwiek innego komputera, w tym domowego, na potrzeby zajęć, kursów, prac domowych, nauki indywidualnej oraz innych uzasadnionych celów pedagogicznych.
  3. Użytkownik nie może włączać żadnej części Strony Internetowej do elektronicznego pakietu materiałów ani wirtualnych i/lub odgórnie zarządzanych środowisk (włączając, w szczególności, wirtualne środowiska kształcenia, odgórnie zarządzane środowiska kształcenia, wirtualne środowiska badań i bibliotek).
  4. Użytkownik może pobrać ze Strony Internetowej określoną liczbę kopii treści oznaczonych, jako udostępnione do użytku osobistego lub pedagogicznego na potrzeby zajęć prowadzonych w instytucji edukacyjnej, pod warunkiem, że użytkownik (a) zachowa w stanie nienaruszonym wszystkie informacje o prawach autorskich i zastrzeżenia, oraz (b) nie będzie w żaden sposób zmieniał treści ani tworzył, całkowicie lub częściowo, na jej podstawie prac pochodnych.
  5. W przypadku udostępnienia przez wydawnictwo oprogramowania do pobrania ze Strony Internetowej i skorzystania przez użytkownika z takiej możliwości, oprogramowanie, włączając wszelkie pliki i obrazy w nim zawarte lub przez nie generowane, a także towarzyszące oprogramowaniu dane (łącznie zwane „Oprogramowaniem”) są udostępniane użytkownikowi przez wydawnictwo lub osobę trzecią na zasadach licencji wyłącznie do osobistego niekomercyjnego użytku domowego lub, w przypadku wyraźnego upoważnienia, do celów pedagogicznych na potrzeby wykorzystania podczas zajęć w instytucji edukacyjnej. Wydawnictwo nie przenosi tytułu własności Oprogramowania na użytkownika. Poza przypadkami przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa, użytkownik nie może dystrybuować ani w inny sposób wykorzystywać Oprogramowania ani dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani w inny sposób sprowadzać Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka.
  6. Użytkownik może odtwarzać pliki wideo lub audio wyłącznie przy użyciu odtwarzacza dostępnego na Stronie Internetowej lub na stronie jednego z licencjobiorców wydawnictwa, którzy umieszczają materiał za zgodą Macmillan.
  7. Wydawnictwo może okresowo ograniczać dostęp do całej Strony Internetowej lub do niektórych jej części tylko do zarejestrowanych użytkowników. Zarejestrowani użytkownicy mogą dostosowywać niektóre funkcjonalności Strony Internetowej do swych potrzeb i tworzyć spersonalizowane przestrzenie na Stronie Internetowej do własnego, prywatnego i niekomercyjnego użytku. Użytkownicy nie mogą w żaden inny sposób zmieniać, dostosowywać ani odtwarzać kodu źródłowego jakiejkolwiek części Strony.
  8. Za wyjątkiem odmiennych zapisów niniejszego Regulaminu, użytkownik nie może (pośrednio ani bezpośrednio) powielać, pobierać, przechowywać, dystrybuować, przekazywać, udostępniać ani w żaden inny sposób wykorzystywać całości ani części Strony Internetowej lub jej zawartości, ani też jakichkolwiek produktów, oprogramowań, plików, źródeł danych lub danych pochodzących ze Strony Internetowej.
  9. Podejmowanie prób ominięcia lub osłabienia jakichkolwiek zabezpieczeń stosowanych przez wydawnictwo dla zabezpieczenia i działania Strony Internetowej jest zabronione.
  10. Zarówno użytkownicy zarejestrowani, jak i niezarejestrowani nie mogą nadużywać stosowania opcji „Zgłoś Naruszenie”, w tym przykładowo, poprzez złośliwe zgłaszanie naruszeń.
 • Dostęp przy użyciu kodu

  1. W celu zarejestrowania się na Stronie i uzyskania dostępu do treści i aplikacji na niej udostępnianych użytkownik korzysta z unikalnego kodu dołączonego do Podręcznika lub Książki dla Nauczyciela. Kod może być wykorzystany tylko jeden raz. W przypadku zamknięcia Strony Internetowej lub usunięcia z niej jakiegokolwiek produktu, oprogramowania lub jakichkolwiek treści udostępnionych do pobierania, użytkownik może użyć kodu w celu uzyskania dostępu do Strony i/lub do takich produktów, treści lub oprogramowania.
 • Zawieszenie Strony Internetowej lub określonych jej funkcjonalności

  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Strona Internetowa oraz określone produkty, treści, oprogramowania i aplikacje udostępniane za jej pośrednictwem wymagają działań administracyjnych ze strony wydawnictwa oraz że dostęp do nich może być w dowolnym czasie zawieszony, według własnego uznania wydawnictwa. Wobec powyższego, w przypadku zmiany lub zawieszenia administracji w jakiejkolwiek części, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może nie być w stanie wcale lub w dotychczasowym stopniu korzystać ze Strony Internetowej lub produktu, treści, oprogramowania lub aplikacji. W żadnym razie wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zniesienie lub uniemożliwienie dostępu do Strony Internetowej lub jakichkolwiek produktów, treści, oprogramowań lub aplikacji.
 • Umieszczanie odsyłaczy do Strony Internetowej

  1. Użytkownik może umieszczać odsyłacze do Strony Internetowej, pod następującymi warunkami:
   • użycie odsyłacza jest zgodne z prawem i nie ma szkodliwego lub niekorzystnego wpływu na reputację wydawnictwa lub jego działalności ani też nie wykorzystuje takiej reputacji w nieuczciwy sposób;
   • użycie odsyłacza nie wskazuje ani nie sugeruje mylnie, że wydawnictwo wspiera lub zatwierdza stronę internetową, podstronę lub treści strony, na której umieszczono odsyłacz ani że jest z taką stroną powiązane;
   • strona internetowa, na której umieszczono odsyłacz należy do użytkownika; oraz
   • zabronione jest ramkowanie, a użytkownik nie może udzielać dostępu do Strony Internetowej lub jej części pod innym adresem URL.
  2. Macmillan może cofnąć prawo użytkownika do umieszczania odsyłaczy do Strony Internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia (działając według własnego uznania).
 • Rejestracja

  1. Użytkownik obowiązany jest podać podczas rejestracji swe prawdziwe i kompletne dane rejestracyjne. Użytkownik jest odpowiedzialny za uaktualnianie i wprowadzanie zmian do danych rejestracyjnych na właściwych podstronach rejestracyjnych Strony Internetowej.
  2. Rejestracja jest dokonywana wyłącznie dla jednego użytkownika. Macmillan nie umożliwia tworzenia użytkowników grupowych w ramach sieci lub organizacji, korzystających z tych samych danych rejestracyjnych. Użytkownik obowiązany jest zachować swe dane rejestracyjne w poufności. Wydawnictwo zaleca unikanie stosowania oczywistych danych rejestracyjnych oraz regularne zmiany danych.
  3. Użytkownik powinien wskazać ważny adres e-mail, który umożliwia częsty dostęp do poczty przychodzącej na wypadek kontaktu ze strony wydawnictwa. Podanie adresu e-mail przez użytkownika stanowi dla wydawnictwa potwierdzenie, że użytkownik jest uprawniony do odbioru poczty pod danym adresem.
  4. Zabronione jest:
   • podszywanie się lub podejmowanie prób podszycia się pod inną osobę;
   • ujawnianie swych danych rejestracyjnych innej osobie;
   • zezwalanie innej osobie na korzystanie ze swych danych rejestracyjnych; oraz
   • używanie danych rejestracyjnych innej osoby.
  5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności dokonywane przy użyciu jego danych rejestracyjnych, także wówczas, gdy inna osoba korzysta z nich bez wiedzy użytkownika. W przypadku podejrzenia, że inna osoba może używać lub mieć dostęp do danych rejestracyjnych użytkownika, użytkownik obowiązany jest możliwie szybko powiadomić o tym wydawnictwo na adres: help@macmillan.com.
  6. Wydawnictwo może zawiesić lub zmienić hasło użytkownika, w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieprawidłowy bądź też, gdy podejrzewa naruszenie lub nieprawidłowe korzystanie.
 • Treści umieszczane przez użytkownika – dozwolone działania Macmillan

  1. Wydawnictwo może publikować, sprawdzać, edytować lub usuwać całość lub część komentarzy, postów, treści generowanych przez użytkownika lub innych materiałów (włączając, w szczególności nazwę i adres) („Treści”) dostarczanych, wstawianych, osadzanych, wyświetlanych, ogłaszanych lub w inny sposób dystrybuowanych na Stronie Internetowej lub za jej pośrednictwem.
  2. Dostarczanie, wstawianie, osadzanie, wyświetlanie, ogłaszanie lub w inny sposób dystrybuowanie Treści użytkownika na Stronie Internetowej lub za jej pośrednictwem jest równoznaczne z udzieleniem Macmillan przez użytkownika nieodpłatnej, niewyłącznej, bezterminowej i nieodwołalnej licencji na korzystanie, powielanie, edytowanie, dostosowywanie, publikowanie, kopiowanie, tłumaczenie, udzielanie sublicencji, tworzenie dzieł pochodnych, udostępnianie, ogłaszanie, przekazywanie, wyświetlanie, publiczne wykonywanie, magazynowanie oraz dystrybuowanie Treści użytkownika (w całości lub w części) i/lub do włączania ich, jako elementów innych dzieł, w dowolnej formie, formacie, z wykorzystaniem wszelkich mediów lub technologii znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości (włączając, w szczególności druk, formę cyfrową i elektroniczną) w dowolnej lokalizacji. Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że posiada lub ma wszystkie prawa, licencje, zgody i zezwolenia, bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz jakichkolwiek osób lub podmiotów, niezbędne do korzystania i upoważnienia wydawnictwa do korzystania z Treści w dowolny sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie. W zakresie dopuszczonym przepisami prawa, użytkownik zrzeka się wszystkich materialnych praw autorskich do Treści użytkownika. W zakresie, w jakim zrzeczenie się materialnych praw autorskich przez użytkownika jest niemożliwe, użytkownik wyraża zgodę na rezygnację z dochodzenia służących mu praw.
  3. Dla uniknięcia wątpliwości, użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na wykorzystanie przez wydawnictwo Treści użytkownika poprzez:
   • kontynuację publikacji całości lub części Treści użytkownika, nawet w przypadku, gdyby zmienił on zdanie i żądał od wydawnictwa usunięcia Treści i/lub zawieszenia rejestracji lub wyrejestrowania ze Strony Internetowej.
   • korzystanie z całości lub części Treści użytkownika na potrzeby promocji produktów i usług wydawnictwa;
   • kopiowanie znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych, logo, nazw domen oraz innych znaków lub obrazów identyfikujących użytkownika;
   • edytowanie Treści użytkownika, ze skutkiem polegającym na zmianie jej części, i wyświetlanie takiej Treści bez powołania się na nazwę użytkownika; oraz
   • publikowanie i/lub dystrybucję gadżetów i aplikacji zbliżonych do aplikacji użytkownika oznaczonych marką lub logo Macmillan lub innego użytkownika bez żadnych zobowiązań wobec użytkownika.
  4. W razie pytań dotyczących Treści użytkownika, w tym, w szczególności, odnośnie do praw autorskich, wydawnictwo może kontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dalszych informacji, przykładowo, zweryfikowania posiadania przez użytkownika praw autorskich lub innego zezwolenia na publikację materiału.
 • Treści umieszczane przez użytkownika – niedozwolone działania użytkownika

  1. Użytkownik oświadcza, że umieszczane przez niego Treści:
   • nie będą nieodpowiednie. Treść uznawana jest za nieodpowiednią, gdy:
    • stanowi plagiat, jest szkalująca, obraźliwa, napastliwa, nieprawdziwa, wprowadzająca w błąd, uwłaczająca, dyskryminująca, ma charakter groźby, nękania, wyraża uprzedzenia na tle rasowym lub seksualnym;
    • zawiera elementy prześmiewcze, niekulturalne, obraźliwe, wyzwiska, nieprzyzwoite sugestie, przekleństwa;
    • zawiera cytaty wypowiedzi innych użytkowników wyrwane z kontekstu w celu stworzenia nieprawdziwego lub negatywnego wrażenia;
    • jest nieprzyzwoita, niecenzuralna lub ma charakter pornograficzny; lub
    • stanowi naruszenie prawa do poufności lub prywatności innej osoby,
   • nie przyniosą uszczerbku dla żadnych toczących się postępowań prawnych, o których użytkownik wie;
   • będą wyłącznie w języku angielskim;
   • nie będą zawierać oskarżeń o brak przyzwoitości ani osobistej krytyki skierowanych przeciwko pracownikom wydawnictwa;
   • z dużym prawdopodobieństwem nie będą: (i) powodowały strachu, niepewności ani niepokoju innej osoby, (ii) podżegać do naruszenia zasad współżycia społecznego; ani (iii) pobudzać do agresji lub nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
   • nie będą naruszać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani innych praw własności intelektualnej służących wydawnictwu lub jakiejkolwiek osobie trzeciej;
   • nie będą technicznie szkodliwe (włączając, w szczególności, wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki komputerowe, szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie, szkodliwe dane lub działania);
   • nie będą stanowiły oferty, reklamy ani promocji żadnego produktu lub usługi ani też nie będą zawierały próśb o dotację lub wsparcie finansowe;
   • nie będą stanowiły spamu ani nachalnej reklamy rozsyłanej pocztą;
   • nie będą miały na celu podszywania się pod inną osobę ani innej nieprawdziwej prezentacji tożsamości użytkownika, jego przynależności lub pozycji;
   • nie będą prezentowały ani zachęcały do zachowań, które mogłyby być uznane za przestępstwo, prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub są sprzeczne z prawem; oraz
   • nie będą stanowiły naruszenia niniejszego Regulaminu ani Wytycznych dla Społeczności.
  2. Użytkownik może umieszczać na Stronie Internetowej odsyłacze do innych stron i podstron internetowych, jeżeli:
   • treści lub odsyłacze do takich stron lub podstron internetowych nie naruszą żadnych zapisów punktu 7 Regulaminu;
   • regulaminy korzystania z takich stron lub podstron internetowych dopuszczają umieszczenie odsyłaczy do nich;
   • są one wyraźnie i widocznie oznaczone jako odsyłacze;
   • treści stron lub podstron internetowych mają wyraźny związek z Treścią, przy której umieszczony zostaje odsyłacz; oraz
   • odsyłacz nie powoduje automatycznego pobierania żadnych plików.
  3. Bez wyraźnej zgody Macmillan, użytkownik nie jest uprawniony do ponownego umieszczania jakichkolwiek Treści lub innych materiałów lub aplikacji, które zostały ze Strony uprzednio usunięte.
  4. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Macmillan, na jego żądanie, od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu zobowiązań, strat, szkód, kosztów, roszczeń i wydatków (włączając wszelkie wydatki i koszty związane z doradztwem specjalistycznym) poniesionych przez Macmillan pośrednio lub bezpośrednio na skutek naruszenia lub domniemanego naruszenia przez użytkownika zapisów punktu 6 lub 7 Regulaminu.
 • Fora

  1. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Wytycznymi dla Społeczności, które dotyczą korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej oraz jakichkolwiek obszarów, stron lub funkcji oferowanych jako element Strony Internetowej, a które umożliwiają użytkownikom Strony umieszczanie Treści do wglądu przez jednego lub więcej użytkowników Strony Internetowej, włączając czat, tablicę ogłoszeń, wiadomości tekstowe, wiadomości na telefon komórkowy, środowisko społecznościowe, stronę profilową, stronę do rozmów, blogi lub funkcję poczty elektronicznej („Fora”)
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Fora są przeznaczone do komunikacji publicznej, a nie prywatnej. Macmillan nie gwarantuje bezpieczeństwa ani prywatności jakichkolwiek danych ujawnianych przez użytkownika za pośrednictwem powyżej wymienionych mediów, a użytkownik dokonuje ewentualnych ujawnień na własne ryzyko.
  3. Macmillan nie sprawdza, monitoruje, moderuje ani w niektórych przypadkach nie widzi wszystkich komentarzy i innych dostarczanych materiałów. Niektóre komentarze i aplikacje mogą być uprzednio moderowane (tj. sprawdzane przez Macmillan przed publikacją), a niektóre komentarze i inne treści, nie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści umieszczane na Forach oraz za konsekwencje ich umieszczania. Przykładowo, Macmillan, nie ponosi odpowiedzialności za opinie, porady ani zalecenia publikowane lub przesyłane przez użytkowników na Forum, ani ich nie zatwierdza, oraz wyraźnie wyłącza wszelką odpowiedzialność związaną z takimi Treściami.
  4. W przypadku zauważenia przez użytkownika jakichkolwiek możliwych naruszeń niniejszego Regulaminu lub Wytycznych dla Społeczności, prosimy o zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem opcji „Zgłoś Naruszenie”. W braku takiej opcji, prosimy o kontakt mailowy na adres: help@macmillan.com.
 • Zawieszenie rejestracji lub wyrejestrowanie

  1. Użytkownik może zrezygnować z rejestracji w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość na adres: help@macmillan.com i zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej.
  2. Macmillan może zawiesić, wycofać lub uniemożliwić rejestrację użytkownika według własnego uznania, w tym w przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu.
  3. W przypadku zawieszenia, wyrejestrowania lub uniemożliwienia rejestracji, użytkownik nie może podjąć próby ponownego zarejestrowania się lub dostarczenia jakichkolwiek treści, materiałów lub aplikacji bez uprzedniej pisemnej zgody Macmillan.
 • Treści i odsyłacze osób trzecich dostępne na Stronie Internetowej

  1. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Stronie Internetowej przez osoby trzecie. Treści osób trzecich obejmują, przykładowo, komentarze, blogi i artykuły publikowane przez osoby trzecie, treść reklam, aplikacje umieszczane przez osoby trzecie oraz treści, do których aplikacje te prowadzą.
  2. Wszelkie odsyłacze umieszczone na Stronie Internetowej i/lub w aplikacjach do innych stron lub podstron internetowych, źródeł lub usług mobilnych, stanowiących własność osób trzecich, innych użytkowników, reklamodawców lub sponsorów, są udostępniane użytkownikowi wyłącznie do jego wiadomości, a użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za treści ani funkcjonowanie stron lub podstron internetowych ani usług mobilnych osób trzecich. Użytkownik powinien zapoznać się ze wszelkimi właściwymi regulaminami i dokumentami polityki prywatności.
  3. W razie zauważenia przez użytkownika potencjalnego naruszenia niniejszego Regulaminu, prosimy o zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem opcji „Zgłoś Naruszenie”. W braku takiej opcji, prosimy o kontakt mailowy na adres: help@macmillan.com.
 • Prawa własności intelektualnej

  1. Macmillan jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw autorskich, praw do baz danych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej na Stronie Internetowej. Wszystkie powyższe prawa są zastrzeżone.
 • Dane osobowe użytkownika

  1. Macmillan wykorzystuje dane osobowe użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies, które stanowią część niniejszego Regulaminu. Prosimy o zapoznanie się na tym etapie z naszą Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies.
 • Odpowiedzialność Macmillan

  1. Informacje i materiały zawarte na Stronie Internetowej są podawane wyłącznie do wiadomości użytkowników i nie stanowią porady. Informacje i materiały mogą zawierać błędy lub być nieaktualne, i nie powinny być traktowane jako rozstrzygające lub kompletne określenie stanu faktycznego. Użytkownik powinien sprawdzać wszelkie informacje i materiały zawarte na Stronie Internetowej i wykorzystywać je jako podstawę do dalszych prac według własnego osądu. Macmillan nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do Strony Internetowej ani jej treści. Wszystkie gwarancje (wyraźne lub domniemane) (włączając, w szczególności, dorozumiane gwarancje dostatecznej jakości i przydatności do celu powiązanego ze Stroną Internetową i/lub jej treścią) zostają niniejszym wyłączone w możliwie szerokim zakresie dopuszczonym przepisami prawa. Macmillan nie udziela żadnych gwarancji poprawności ani kompletności informacji lub materiałów umieszczanych na Stronie Internetowej lub jakiejkolwiek innej stronie lub podstronie internetowej, do której zawiera ona odsyłacz.
  2. Z zastrzeżeniem zapisów punktu 13.6 poniżej, Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za:
   • jakiekolwiek działania podejmowane przez użytkownika w oparciu o informacje zawarte na Stronie Internetowej ani za żadne straty lub szkody poniesione przez użytkownika na skutek podjęcia danego działania;
   • jakiekolwiek stosunki użytkownika z osobami trzecimi nawiązane lub umożliwione za pośrednictwem Strony Internetowej;
   • żadne pośrednie, szczególne lub wynikowe straty, utratę dochodów lub przychodów, utratę oczekiwanych oszczędności, utratę zysków, renomy lub dobrego imienia podmiotu gospodarczego lub jakąkolwiek utratę danych przez użytkownika;
   • usunięcie, utratę, naruszenie lub brak przechowywania jakichkolwiek Treści użytkownika zachowanych lub przesłany przez Stronę Internetową lub za jej pośrednictwem;
   • dostarczenie Macmillan przez użytkownika nieprawdziwych informacji;
   • nie zabezpieczenie i nie dochowanie poufności danych rejestracyjnych przez użytkownika;
   • jakiekolwiek straty lub niedogodności powstałe na skutek niedostępności lub usunięcia jakichkolwiek treści, materiałów lub innych informacji ze Strony Internetowej.
  3. Niezależnie od monitorowania Strony Internetowej przez Macmillan pod kątem identyfikacji i naprawy błędów, użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wydawnictwo nie gwarantuje, że Strona Internetowa lub poszczególne jej funkcjonalności będą wolne od błędów, dostępne w każdym czasie i/lub wolne od wirusów i wad.
  4. Z zastrzeżeniem zapisów punktu 13.6 poniżej, łączna odpowiedzialność względem użytkownika z tytułu wszystkich strat i zobowiązań powstałych pośrednio lub bezpośrednio w związku z niniejszym Regulaminem, na gruncie umowy, deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub na innej podstawie, w żadnym razie nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość sumy uiszczonej przez użytkownika na rzecz Macmillan w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę powstania straty lub zobowiązania.
  5. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w wykonywaniu swych obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu bądź ich niewykonania, w przypadku, gdy wynika to z przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą wydawnictwa (włączając, w szczególności, dostępność usług internetowych świadczonych przez dostawców, funkcjonowanie wyszukiwarek internetowych lub ograniczenia sprzętu wykorzystywanego przez użytkownika do korzystania ze Strony Internetowej).
  6. Zapisy niniejszego Regulaminu pozostają bez wpływu na ewentualną odpowiedzialność wydawnictwa za śmierć lub szkody na osobie, do których doszło na skutek zaniedbania, świadomego wprowadzenia w błąd, ani też na inną odpowiedzialność, której na mocy przepisów prawa nie można wyłączyć.
 • Utrzymanie Strony Internetowej

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Macmillan może okresowo:

  • naprawiać wady lub błędy Strony Internetowej;
  • instalować aktualności oraz przeprowadzać diagnostykę i utrzymanie Strony Internetowej, oraz
  • dokonywać konserwacji w sytuacjach awaryjnych i/lub zawieszać dostęp do serwerów, w wyniku czego dostępność Strony Internetowej może być okresowo niższa lub zawieszona.
 • Rozdzielność postanowień

  W przypadku uznania przez jakikolwiek sąd lub kompetentny organ któregokolwiek z postanowień (lub części postanowienia) niniejszego Regulaminu za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, przyjmuje się, że postanowienie to, lub jego część, zostaje w koniecznym zakresie usunięte z Regulaminu, co w żaden sposób nie wpływa na ważność i wykonalność jego pozostałych postanowień.

 • Aktualizacja Regulaminu

  Macmillan może w dowolnym czasie dokonać aktualizacji Regulaminu w drodze zmiany niniejszej podstrony. Użytkownik powinien okresowo odwiedzać podstronę, by zapoznać się z wiążącymi dla niego zmianami. Niektóre postanowienia Regulaminu mogą być zastępowane postanowieniami lub powiadomieniami publikowanymi w innych miejscach Strony Internetowej.

 • Jurysdykcja i prawo właściwe

  1. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory lub roszczenia powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku z Regulaminem, jego przedmiotem lub formą (włączając spory i roszczenia na gruncie pozaumownym) podlegają prawu Anglii i Walii i zgodnie z tym prawem będą interpretowane.
  2. Wyłączna właściwość do rozstrzygania jakichkolwiek sporów lub roszczeń wynikłych pośrednio lub bezpośrednio w związku z niniejszym Regulaminem bądź jego przedmiotem lub formą (włączając spory i roszczenia na gruncie pozaumownym) służy sądom Anglii i Walii.
  3. W zakresie dopuszczonym we właściwej jurysdykcji oraz ku swej wyłącznej korzyści, Macmillan zachowuje prawo do wnoszenia lub prowadzenia postępowań dotyczących istoty Regulaminu w sądach w kraju zamieszkania użytkownika lub, w przypadku użytkowników związanych Regulaminem w ramach działalności handlowej lub zawodowej, w kraju miejsca prowadzenia działalności, w którym użytkownik wyraził zgodę na związanie się Regulaminem lub (w innych przypadkach) w kraju głównego miejsca prowadzenia działalności przez użytkownika.