News

Oferta 1+1 dla szkół średnich na nowy rok szkolny!

Przy zakupie papierowej Książki ucznia, w zestawie uczeń otrzymuje bezpłatny dostęp do jej cyfrowej wersji! Oferta obowiązuje do końca 2020 roku!

Wiemy, jak ważne w ostatnich miesiącach było dla Państwa i uczniów wsparcie ze strony naszego wydawnictwa. Cieszy nas, że w tym trudnym czasie zdalnego nauczania mogliśmy Państwa wspomóc niezbędnymi materiałami oraz bezpłatnymi szkoleniami.

Pracując nad ofertą na nowy rok szkolny, wciąż pamiętamy o Państwa potrzebach i obawach dotyczących dalszego nauczania online! Właśnie dlatego przygotowujemy specjalną promocję na nowy rok szkolny, w ramach której uczniowie szkół średnich, którzy do końca 2020 roku dokonają zakupu papierowej Książki ucznia, w zestawie otrzymają bezpłatny dostęp do jej cyfrowej wersji!

Dzięki temu rozwiązaniu każdy uczeń będzie miał w domu dostęp do kompletu materiałów, które ułatwią naukę bez względu na to, czy będzie ona odbywać się w klasie, czy zdalnie. Dzięki naszym podręcznikom zarówno Państwo, jak i uczniowie będziecie przygotowani na różne scenariusze pracy na jesieni!

Oferta obejmuje następujące podręczniki:


 

Dostęp do cyfrowego Zeszytu ćwiczeń GRATIS!

Przy zakupie papierowego Zeszytu ćwiczeń do kursu Password ResetCheckpoint uczniowie otrzymują bezpłatny dostęp do jego cyfrowej wersji! Online Workbook to kolejne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pracę zdalną – uczniowie mogą samodzielnie rozwiązywać interaktywne zadania w domu, a nauczyciele tworzyć klasy i na bieżąco monitorować ich pracę!

Skontaktuj się z reprezentantem

Obejrzyj ofertę na nowy rok szkolny dla szkół podstawowych!

Zbliża się czas wyboru podręczników, z których będą Państwo korzystać z uczniami w nadchodzących latach. Jeśli nie podjęli jeszcze Państwo finalnej decyzji, zapraszamy do zapoznania się z pełnymi wydaniami naszych serii dla szkół podstawowych!

Wystarczy kliknąć w wybrany tytuł, a system przeniesie Państwa do katalogu, gdzie można:

 • przejrzeć pełne wersje Książek uczniaZeszytów ćwiczeń,
 • dowiedzieć się więcej o serii i komponentach dla nauczyciela,
 • obejrzeć przykładowe materiały – karty obrazkowe, filmy wideo i wiele innych.

Publikacje Macmillan dostępne w ofercie wspólnej wydawnictw:

Macmillan WSIP Nowa Era Didasko Operon GWO

Zobacz podręczniki dostępne w ofercie dotacyjnej

Szkoła Podstawowa klasy 1-3

Szkoła Podstawowa klasy 4-8

Formularz informacji o wyborze podręcznika

Jeżeli dokonali już Państwo wyboru, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza. Informacje w nim zawarte służą zaplanowaniu należytego nakładu druku, co gwarantuje dostarczenie podręczników w terminie. Pomoże nam to także zapewnić obudowę metodyczną szkołom korzystającym z podręczników Macmillan.

Jak zamówić podręczniki Macmillan w dotacji MEN?

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń wydawnictwa Macmillan są dostępne w ramach dotacji rządowej, a szkoły mogą zaopatrywać się w nie na dwa sposoby:

 • jeśli szkoła chce zamówić podręczniki Macmillana wraz z podręcznikami do innych przedmiotów – prosimy o skorzystanie z ofert wydawców edukacyjnych: Nowej Ery, WSiP, MAC Edukacja, Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, Operon
 • jeśli szkoła zamawia wyłącznie podręczniki Macmillana lub łącznie z ofertą Didasko – prosimy o skorzystanie z serwisu Macmillan dla Szkół »

Skontaktuj się z reprezentantem

Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2020: podsumowanie wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty, opracowany przez ekspertów wydawnictwa Macmillan, został przeprowadzony w dniach 27.01.2020 – 22.03.2020. Przystąpiło do niego prawie 11 000 uczniów.

Struktura egzaminu

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego zawierał 14 zadań: 3 zadania na rozumienie ze słuchu, 3 zadania na znajomość funkcji językowych, 4 zadania na rozumienie tekstów pisanych, 3 zadania na znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną. W arkuszu znalazło się 6 zadań otwartych (jedno w części: rozumienie ze słuchu, jedno w części: znajomość funkcji językowych, dwa w części: rozumienie tekstów pisanych, jedno sprawdzające znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną), które stanowiły ponad 46% wszystkich punktów (28 z 60 możliwych do zdobycia).

Wyniki ogółem

Ogólne wyniki Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z podziałem na poszczególne województwa przedstawiono w poniższej tabeli. Jak widać, do próbnego egzaminu przystąpiło 10967 uczniów, a średni wynik w skali kraju to 46,33%. Średnie wyniki w większości województw są zbliżone do średniej krajowej. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie z następujących województw: lubuskiego (55,24%), mazowieckiego (51,02%) i opolskiego (49,89%). Najniższe wyniki, odnotowano w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim (odpowiednio 41,90% oraz 42,37%). Najwięcej uczniów przystąpiło do egzaminu w województwie śląskim (1406), a najmniej – w zachodniopomorskim (165).

Obszary umiejętności

Porównując wyniki procentowe za poszczególne obszary umiejętności, od razu zauważamy, że najwyższy średni wynik uzyskali zdający za rozwiązanie zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych – 55,64%,. Najgorzej zaś zdający poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu (średni wynik to jedynie 40,30%!!!). Dużą trudność sprawiły również uczniom zadania sprawdzające znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej (średni wynik – odpowiednio 43% i 44,63% punktów możliwych do uzyskania).

Średni wynik za rozwiązanie zadań otwartych wyniósł 36,62%, podczas gdy za rozwiązanie zadań zamkniętych – 54,85%. Najtrudniejsze wśród zadań otwartych okazało się̨ zadanie 3, sprawdzające rozumienie ze słuchu i polegające na uzupełnieniu notatki na podstawie wysłuchanego komunikatu (średni wynik – 13,17%), a najłatwiejsze zadanie 10, sprawdzające czytanie ze zrozumieniem, w którym zdający udzielali odpowiedzi w języku polskim (średni wynik – 54,89%). Najłatwiejsze w całym arkuszu okazało się zadanie 5 (polegające na dobieraniu reakcji do sytuacji) – średni wynik to aż 70,34% poprawnych odpowiedzi.

Rozumienie ze słuchu

Średni wynik uzyskany przez egzaminowanych to zaledwie 40,30%, co pokazuje, że ta część była dla zdających najtrudniejsza (nie zaś, jak miało to miejsce w poprzednich egzaminach, znajomość środków językowych).

Najłatwiejsze spośród zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu okazało się̨ zadanie 1, oparte w większości na materiale ikonograficznym i wymagające jedynie zaznaczenia poprawnej odpowiedzi (test wyboru).

Wyjątkowo niski wynik uczniowie uzyskali za rozwiązanie zadania 3, w którym uzupełniali notatkę. Przyczyn tak słabych rezultatów można upatrywać w dość trudnym języku użytym w nagraniu. Ponadto uczniowie prawdopodobnie nie poradzili sobie z wyszukiwaniem informacji szczegółowych, takich jak liczby (wiek uczestników konkursu) czy nazwy (strona www). Zdający mogli mieć również problem z przyimkami („up to” w odniesieniu do wieku czy „during” w odniesieniu do czasu).

Znajomość funkcji językowych

Na próbnym egzaminie ósmoklasisty część dotycząca znajomości funkcji językowych okazała się najłatwiejszym komponentem (średni wynik – 54,67%). Średnie dla poszczególnych zadań wynoszą kolejno: zadanie 4 – 50,09%, zadanie 5 – 70,34% oraz dla zadania 6 – 38,82%.

Zadania 1 i 2 to zadania o charakterze zamkniętym, natomiast zadanie 3 to zadanie otwarte, co najpewniej tłumaczy najniższy wynik z tego właśnie zadania. Można wnioskować, że zdający całkiem dobrze dają sobie radę z reagowaniem językowym w sferze recepcji – jeżeli wymaga się od nich zrozumienia różnych funkcji językowych i manipulowania gotowymi formami. Jeżeli natomiast zadania wymagają minimalnej nawet produkcji językowej, a uczeń musi bazować na własnych zasobach językowych, liczba poprawnych odpowiedzi zdecydowanie spada.

Rozumienie tekstów pisanych

W obszarze czytania ze rozumieniem, z którego średnia to 49,01%, wyniki z poszczególnych zadań dość znacząco się od siebie różnią. Dla zadania 7 średni wynik to 72,65%, dla zadania 8 – 31,85%, dla zadania 9 – 38,16%, a w zadaniu 10 wynosi on 54,89%. Dwa z tych zadań miały charakter otwarty, a jedno z nich – zadanie 10 – było najlepiej napisanym zadaniem otwartym w całym egzaminie. Po raz kolejny okazało się, że uczniowie dobrze radzą sobie z zadaniami, w których odpowiedzi muszą udzielić w języku polskim.

Co ciekawe, to wcale nie zadanie otwarte okazało się najtrudniejsze w tej części arkusza. Zdecydowanie najgorzej uczniowie poradzili sobie z zadaniem 8, które polegało na uzupełnianiu luk w tekście brakującymi zdaniami. Taki typ zadań zawsze sprawia uczniom najwięcej problemów, co potwierdzają omawiane tu wyniki.

Znajomość środków językowych

Zadania 11, 12 i 13 w arkuszu sprawdzały znajomość́ środków językowych, z której to części średni wynik wyniósł 43%. Pierwsze dwa zadania miały charakter zamknięty. Pierwsze z nich sprawdzało przede wszystkim leksykę, a drugie – znajomość́ struktur gramatycznych. Uczniowie poradzili sobie lepiej z zadaniem 12 niż z zadaniem 11 (średnie wyniki to odpowiednio 63,62% i 42,26%). Mogło to być efektem użycia konkretnych środków językowych – zadanie 12 wymagało zastosowania podstawowych form gramatycznych (na przykład dotyczących czasu teraźniejszego czy stopniowania przymiotnika). Warto podkreślić, że zadania zamknięte były znacznie łatwiejsze dla zdających niż̇ zadanie 13, które wymagało od ucznia samodzielnego sformułowania odpowiedzi (średni wynik – 22,94%).

Wypowiedź pisemna

Zadanie, w którym uczniowie zostali poproszeni o napisanie wiadomości e-mail, okazało się, jak zwykle, dla uczniów sporym wyzwaniem. Realizując poszczególne podpunkty polecenia, zdający musieli wykazać się między innymi umiejętnością relacjonowania wydarzeń, opisywania miejsc czy wyrażania i uzasadniania opinii. Średni wynik z tej części to 44,63%.

Podsumowanie

 • Jeżeli chodzi o recepcję językową, uczniowie znacznie lepiej poradzili sobie z rozumieniem tekstów pisanych niż słuchanych. Ważne jest, że nawet zadania otwarte na czytanie ze zrozumieniem wypadły całkiem dobrze.
 • Uczniowie znacznie lepiej radzą sobie z rozumieniem ogólnym tekstów – niższe wyniki uzyskują za zadania, w których trzeba wykazać się uważnością i precyzją językową (na przykład przeprowadzić głębszą analizę tekstu pod kątem wyznaczników spójności językowej).
 • Zdający wykazali duże braki w obszarze rozumienia ze słuchu – być może brak im doświadczenia w szybkim procesowaniu usłyszanych informacji, czyli umiejętności niezbędnej do realizacji takich zadań, jak dyktanda czy robienie notatek do nagrania.
 • Zdający o wiele lepiej radzą sobie z zadaniami wymagającymi operowania podanymi formami. Tam, gdzie zadanie wymaga choćby minimalnej produkcji językowej, większość zdających ma problemy z jego wykonaniem.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2020 - zestaw materiałów

Pobierz zestaw materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty:

 • próbny arkusz egzaminacyjny oraz kartę odpowiedzi
 • pełny klucz odpowiedzi
 • nagrania audio oraz skrypt nagrań

Exam Final Call

Do pierwszego egzaminu ósmoklasisty pozostało już niewiele czasu. Jak jeszcze pomóc uczniom? Sprawdźcie nasze wskazówki, które jeszcze lepiej pomogą im się przygotować to tego ważnego wydarzenia.

Poznaj Repetytorium Ósmoklasisty - dwuczęściowa wersja

Dwuczęściowe Repetytorium Ósmoklasisty powstało w oparciu o wyniki pierwszego egzaminu ósmoklasisty oraz opinie i potrzeby nauczycieli. Przeciętny wynik uzyskany w kraju to 59%, przy czym tylko 3% uczniów uzyskało wyniki najwyższe – aż 50% z nich uplasowało się poniżej średniej krajowej. Aby zadbać o uczniów o niższych kompetencjach językowych, przygotowaliśmy nowość: repetytorium w dwóch częściach do wykorzystania jako podręcznik wiodący w klasie VII i VIII. Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie okaże się nieocenioną pomocą dla wielu tysięcy uczniów, którzy potrzebują systematycznego, rozłożonego w czasie i tym samym dogłębnego utrwalenia kluczowych środków i umiejętności językowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadań egzaminacyjnych.

Oferta dla przedszkoli

Ciekawski Tiger, wesoła drużyna Bugs Team, uśmiechnięty Happy, urocza surykatka Mimi, przyjacielski dinozaur Dex, zwariowany zespół Bebop Band, a może zabawny koń Horsey? Każdy z bohaterów kursów dla najmłodszych zaprasza do wspólnej i fantastycznej przygody, rozpoczynającej naukę języka angielskiego!

Pobierz plakat w PDF

NOWOŚĆ

Mimi’s Wheel

 • Nowa seria napisana przez Carol Read, autorkę m.in. serii Bugs Team, Tiger oraz Footprints!
 • Podejście Hop on & Hop off – pozwala elastycznie dopasować kolejność poszczególnych tematów z podręcznika nie tylko do potrzeb uczniów, lecz także do zajęć pozajęzykowych.
 • Aplikacja NAVIO dla ucznia oraz nauczyciela! Dowiedz się więcej »

Dowiedz się więcej o kursie Mimi’s Wheel

Przeczytaj recenzję kursu na blogu Head Full of Ideas »

NOWOŚĆ

Tiger&Friends Starter

 • NOWOŚĆ! Scenariusze do pracy zdalnej oraz filmiki autorstwa dr Anny Parr-Modrzejewskiej dostępne już od września!
 • Pierwsza część czteropoziomowego kursu dla klas 0‒3. Poziom Starter przeznaczony jest dla zerówek i stanowi idealne wprowadzenie do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej.
 • Spełnia wymagania podstawy programowej dla przedszkoli oraz również nowe wymagania dla zerówek
 • Bezpłatne materiały cyfrowe dla nauczyciela dostępne w serwisie Macmillan Online Staffroom.

Dowiedz się więcej o kursie Tiger&Friends Starter

BESTSELLER

Bugs Team Starter

 • Poziom Starter dla zerówek to idealne wprowadzenie do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej!
 • Kolorowe karty pracy, pełne różnorodnych zadań typu: kolorowanie, wycinanie, dopasowywanie, czy rysowanie, a dodatkowo naklejki orazy karty do wypychania!
 • Do każdej Książki ucznia dołączona jest płyta Pupil’s CD, na której znajdują się piosenki i rymowanki, a bezpłatne materiały cyfrowe dla nauczyciela dostępne są na www.staffroom.pl
 • NOWOŚĆ do nauczania zdalnego! Specjalnie dla małych uczniów i ich nauczycieli nasza ekspertka, dr Anna Parr-Modrzejewska, przygotowała dwa rodzaje filmików, które można wykorzystać zarówno w klasie, jak i podczas zajęć prowadzonych zdalnie.

Dowiedz się więcej o kursie Bugs Team Starter

Angielski dla zerówek

 • 60 praktycznych kart pracy do wykorzystania jako kolejne lekcje lub wybiórczo, stosownie do potrzeb i możliwości dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności pozajęzykowych, tj. spostrzegawczości, orientacji przestrzennej i wiele innych.
 • DVD – do kupienia na www.sklep.macmillan.pl – zawiera filmy i piosenki, które jeszcze bardziej uatrakcyjnią zajęcia.

Dowiedz się więcej o kursie Angielski dla zerówek

Discover with Dex

 • Każda Książka ucznia zawiera kod dostępu do Pupil’s Digital Kit oraz zestaw kolorowych naklejek, które mali uczniowie uwielbiają.
 • W kursie wykorzystywana jest metoda Total Physical Response, dzięki czemu dzieci w naturalny i szybszy sposób uczą się nowych zasad gramatycznych i słownictwa.
 • Szeroka gama dodatkowych komponentów oraz materiałów interaktywnych dla nauczyciela, w tym Teacher’s Digital Kit (kod dostępu w każdej Książce nauczyciela), pomogą jeszcze bardziej urozmaicić zajęcia.

Dowiedz się więcej o kursie Discover with Dex

Bebop

 • Poprzez wykorzystanie nowatorskiego, multisensorycznego podejścia do nauczania, przy wykorzystaniu wszystkich zmysłów, mali uczniowie szybciej przyswajają nową wiedzę.
 • Do kursu dostępna jest aplikacja Bebop Band, która zawiera animowane historyjki, multimedialne karty obrazkowe, filmiki z piosenkami oraz piosenki i gry ćwiczące słownictwo (do pobrania z AppStore i Google Play).
 • Dedykowana kursowi strona www.macmillanyounglearners.com/bebop/ to źródło dodatkowych materiałów do wykorzystania zarówno podczas zajęć, jak i w domu.

Dowiedz się więcej o kursie Bebop

Learning Stars

 • 3-poziomowy kurs o podwyższonym poziomie trudności – idealnie sprawdzi się w przedszkolach, w których mali uczniowie rozwijają już umiejętności pisania, czytania i liczenia.
 • CD-ROM dołączony do każdej Książki ucznia (poziom 1 i 2) zawiera wiele materiałów, z którymi uczniowie mogą pracować w domu, razem z rodzicami, m.in. piosenki oraz interaktywne ćwiczenia.
 • Dołączony do każdej Książki nauczyciela Digibook, czyli Książka ucznia w wersji elektronicznej, zawiera m.in. historyjki i nagrania, a także specjalne narzędzie imitujące pismo odręczne, które pomaga uczniom w ćwiczeniach.

Dowiedz się więcej o kursie Learning Stars

Pobierz urodzinowy plakat z bohaterami kursów przedszkolnych!

Pobierz plakat w PDF

Skontaktuj się z reprezentantem

Galaktyka języka angielskiego z Tiger & Friends

Dowiedz się więcej o kursie

Obejrzyj strony przykładowe:

Drodzy Nauczyciele!

Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność zaprezentować kursy dla uczniów rozpoczynających swoją przygodę z nauką w szkole podstawowej. Zapraszamy wszystkich małych uczniów do wspólnego odkrywania naszej galaktyki języka angielskiego. Zadbaliśmy o to, żebyprzygody naszych bohaterów opisywane w mądrych i pięknie ilustrowanych historyjkach były ciekawe i jednocześnie rozwijały język oraz umiejętności społeczne dzieci.

Zgodnie z zasadami pedagogiki zabawy wzbogaciliśmy nasze kursy o niezliczone gry, zabawy i łamigłówki. Zadbaliśmy oczywiście również o pierwsze próby autentycznej komunikacji. Ważnym elementem edukacji wczesnoszkolnej jest wiedza o kulturze innych narodów. W naszych kursach uczniowie zapoznają się z nią poprzez tradycyjne gry i zabawy, a także zestawiają poznawane informacje z kulturą własnego kraju.

Kursy, które dla Was przygotowaliśmy, wspierają najmłodszych uczniów nie tylko w rozwoju kompetencji w zakresie języka angielskiego, lecz także w odniesieniu do umiejętności poznawczych, społecznych i komunikacyjnych.

Mamy nadzieję, że Wasi uczniowie pokochają bohaterów naszych kursów i razem z nimi zostaną dzielnymi odkrywcami galaktyki języka angielskiego.

Czytaj więcej Zwiń

Bugs Team

 • Nowość! Nowe, wpadające w ucho piosenki do śpiewania z gestami.
 • Doskonale skonstruowane historyjki dające się w łatwy sposób zmienić w miniprzedstawienia.
 • Student’s Practice Online, czyli idealna powtórka w formie zabawy!
 • Nowość! Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet!
 • Nowość! Elementy oceniania kształtującego oraz specjalny przewodnik dla nauczyciela.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Tiger&Friends

 • Zupełnie nowi bohaterowie dołączający do Tygrysa!
 • Nowość! Teacher’s App oraz Student’s App, czyli jeszcze łatwiejsze prowadzenie lekcji, atrakcyjniejsze formy zadań i mnóstwo gier powtarzających materiał.
 • Wyjątkowe historyjki dające się w łatwy sposób zmienić w miniprzedstawienia. Nowość! Teraz również w wersji animowanej!
 • Nowość! Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet.
 • Nowość! Elementy oceniania kształtującego oraz specjalny przewodnik dla nauczyciela.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Co o naszych podręcznikach mówią nauczyciele?

 • "Na materiałach wydawnictwa Macmillan pracuję od lat. 100% zadowolenia. Świetna grafika, super piosenki, ciekawe historyjki. Macmillan zawsze staje na wysokości zadania. Nic się nie blokuje, dostęp do Staffroom’u bez ograniczeń, konsultanci profesjonalni."

 • "Bugs Team! Spora obudowa, świetne historyjki, wspaniali bohaterowie, super piosenki. Moi uczniowie uwielbiają!"

 • "Tiger jest świetny! Różnorodne zadania, dużo słownictwa, ćwiczenia zarówno dla słabych i lepszych :) Moi uczniowie są bardzo zadowoleni i bardzo lubią Tygrysa :)"

 • "Od lat pracuję na Bugsach i nie mam zamiaru zmieniać. Dla mnie idealny!"

Czytaj więcej Zwiń

Zabawa to poważna sprawa

Obejrzyj certyfikowane szkolenie dr Anny Parr-Modrzejewskiej i dowiedz się:

 • Jak odróżnić mądrą zabawę językową od zwykłej rozrywki?
 • Po czym poznać, że zabawa jest pedagogicznie przydatna?
 • Jak użyć zabawy jako narzędzia rozwijania umiejętności językowychogólnorozwojowych dziecka?

Obejrzyj nagranie ekspertki od nauczania najmłodszych!

Dołącz do grupy Teaching Young Learners!

To idealne miejsce, aby dzielić się pomysłami, wzajemnie inspirować, a także znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skontaktuj się z reprezentantem