News

Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2020: podsumowanie wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty, opracowany przez ekspertów wydawnictwa Macmillan, został przeprowadzony w dniach 27.01.2020 – 22.03.2020. Przystąpiło do niego prawie 11 000 uczniów.

Struktura egzaminu

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego zawierał 14 zadań: 3 zadania na rozumienie ze słuchu, 3 zadania na znajomość funkcji językowych, 4 zadania na rozumienie tekstów pisanych, 3 zadania na znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną. W arkuszu znalazło się 6 zadań otwartych (jedno w części: rozumienie ze słuchu, jedno w części: znajomość funkcji językowych, dwa w części: rozumienie tekstów pisanych, jedno sprawdzające znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną), które stanowiły ponad 46% wszystkich punktów (28 z 60 możliwych do zdobycia).

Wyniki ogółem

Ogólne wyniki Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z podziałem na poszczególne województwa przedstawiono w poniższej tabeli. Jak widać, do próbnego egzaminu przystąpiło 10967 uczniów, a średni wynik w skali kraju to 46,33%. Średnie wyniki w większości województw są zbliżone do średniej krajowej. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie z następujących województw: lubuskiego (55,24%), mazowieckiego (51,02%) i opolskiego (49,89%). Najniższe wyniki, odnotowano w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim (odpowiednio 41,90% oraz 42,37%). Najwięcej uczniów przystąpiło do egzaminu w województwie śląskim (1406), a najmniej – w zachodniopomorskim (165).

Obszary umiejętności

Porównując wyniki procentowe za poszczególne obszary umiejętności, od razu zauważamy, że najwyższy średni wynik uzyskali zdający za rozwiązanie zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych – 55,64%,. Najgorzej zaś zdający poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu (średni wynik to jedynie 40,30%!!!). Dużą trudność sprawiły również uczniom zadania sprawdzające znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej (średni wynik – odpowiednio 43% i 44,63% punktów możliwych do uzyskania).

Średni wynik za rozwiązanie zadań otwartych wyniósł 36,62%, podczas gdy za rozwiązanie zadań zamkniętych – 54,85%. Najtrudniejsze wśród zadań otwartych okazało się̨ zadanie 3, sprawdzające rozumienie ze słuchu i polegające na uzupełnieniu notatki na podstawie wysłuchanego komunikatu (średni wynik – 13,17%), a najłatwiejsze zadanie 10, sprawdzające czytanie ze zrozumieniem, w którym zdający udzielali odpowiedzi w języku polskim (średni wynik – 54,89%). Najłatwiejsze w całym arkuszu okazało się zadanie 5 (polegające na dobieraniu reakcji do sytuacji) – średni wynik to aż 70,34% poprawnych odpowiedzi.

Rozumienie ze słuchu

Średni wynik uzyskany przez egzaminowanych to zaledwie 40,30%, co pokazuje, że ta część była dla zdających najtrudniejsza (nie zaś, jak miało to miejsce w poprzednich egzaminach, znajomość środków językowych).

Najłatwiejsze spośród zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu okazało się̨ zadanie 1, oparte w większości na materiale ikonograficznym i wymagające jedynie zaznaczenia poprawnej odpowiedzi (test wyboru).

Wyjątkowo niski wynik uczniowie uzyskali za rozwiązanie zadania 3, w którym uzupełniali notatkę. Przyczyn tak słabych rezultatów można upatrywać w dość trudnym języku użytym w nagraniu. Ponadto uczniowie prawdopodobnie nie poradzili sobie z wyszukiwaniem informacji szczegółowych, takich jak liczby (wiek uczestników konkursu) czy nazwy (strona www). Zdający mogli mieć również problem z przyimkami („up to” w odniesieniu do wieku czy „during” w odniesieniu do czasu).

Znajomość funkcji językowych

Na próbnym egzaminie ósmoklasisty część dotycząca znajomości funkcji językowych okazała się najłatwiejszym komponentem (średni wynik – 54,67%). Średnie dla poszczególnych zadań wynoszą kolejno: zadanie 4 – 50,09%, zadanie 5 – 70,34% oraz dla zadania 6 – 38,82%.

Zadania 1 i 2 to zadania o charakterze zamkniętym, natomiast zadanie 3 to zadanie otwarte, co najpewniej tłumaczy najniższy wynik z tego właśnie zadania. Można wnioskować, że zdający całkiem dobrze dają sobie radę z reagowaniem językowym w sferze recepcji – jeżeli wymaga się od nich zrozumienia różnych funkcji językowych i manipulowania gotowymi formami. Jeżeli natomiast zadania wymagają minimalnej nawet produkcji językowej, a uczeń musi bazować na własnych zasobach językowych, liczba poprawnych odpowiedzi zdecydowanie spada.

Rozumienie tekstów pisanych

W obszarze czytania ze rozumieniem, z którego średnia to 49,01%, wyniki z poszczególnych zadań dość znacząco się od siebie różnią. Dla zadania 7 średni wynik to 72,65%, dla zadania 8 – 31,85%, dla zadania 9 – 38,16%, a w zadaniu 10 wynosi on 54,89%. Dwa z tych zadań miały charakter otwarty, a jedno z nich – zadanie 10 – było najlepiej napisanym zadaniem otwartym w całym egzaminie. Po raz kolejny okazało się, że uczniowie dobrze radzą sobie z zadaniami, w których odpowiedzi muszą udzielić w języku polskim.

Co ciekawe, to wcale nie zadanie otwarte okazało się najtrudniejsze w tej części arkusza. Zdecydowanie najgorzej uczniowie poradzili sobie z zadaniem 8, które polegało na uzupełnianiu luk w tekście brakującymi zdaniami. Taki typ zadań zawsze sprawia uczniom najwięcej problemów, co potwierdzają omawiane tu wyniki.

Znajomość środków językowych

Zadania 11, 12 i 13 w arkuszu sprawdzały znajomość́ środków językowych, z której to części średni wynik wyniósł 43%. Pierwsze dwa zadania miały charakter zamknięty. Pierwsze z nich sprawdzało przede wszystkim leksykę, a drugie – znajomość́ struktur gramatycznych. Uczniowie poradzili sobie lepiej z zadaniem 12 niż z zadaniem 11 (średnie wyniki to odpowiednio 63,62% i 42,26%). Mogło to być efektem użycia konkretnych środków językowych – zadanie 12 wymagało zastosowania podstawowych form gramatycznych (na przykład dotyczących czasu teraźniejszego czy stopniowania przymiotnika). Warto podkreślić, że zadania zamknięte były znacznie łatwiejsze dla zdających niż̇ zadanie 13, które wymagało od ucznia samodzielnego sformułowania odpowiedzi (średni wynik – 22,94%).

Wypowiedź pisemna

Zadanie, w którym uczniowie zostali poproszeni o napisanie wiadomości e-mail, okazało się, jak zwykle, dla uczniów sporym wyzwaniem. Realizując poszczególne podpunkty polecenia, zdający musieli wykazać się między innymi umiejętnością relacjonowania wydarzeń, opisywania miejsc czy wyrażania i uzasadniania opinii. Średni wynik z tej części to 44,63%.

Podsumowanie

 • Jeżeli chodzi o recepcję językową, uczniowie znacznie lepiej poradzili sobie z rozumieniem tekstów pisanych niż słuchanych. Ważne jest, że nawet zadania otwarte na czytanie ze zrozumieniem wypadły całkiem dobrze.
 • Uczniowie znacznie lepiej radzą sobie z rozumieniem ogólnym tekstów – niższe wyniki uzyskują za zadania, w których trzeba wykazać się uważnością i precyzją językową (na przykład przeprowadzić głębszą analizę tekstu pod kątem wyznaczników spójności językowej).
 • Zdający wykazali duże braki w obszarze rozumienia ze słuchu – być może brak im doświadczenia w szybkim procesowaniu usłyszanych informacji, czyli umiejętności niezbędnej do realizacji takich zadań, jak dyktanda czy robienie notatek do nagrania.
 • Zdający o wiele lepiej radzą sobie z zadaniami wymagającymi operowania podanymi formami. Tam, gdzie zadanie wymaga choćby minimalnej produkcji językowej, większość zdających ma problemy z jego wykonaniem.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2020 - zestaw materiałów

Pobierz zestaw materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty:

 • próbny arkusz egzaminacyjny oraz kartę odpowiedzi
 • pełny klucz odpowiedzi
 • nagrania audio oraz skrypt nagrań

Exam Final Call

Do pierwszego egzaminu ósmoklasisty pozostało już niewiele czasu. Jak jeszcze pomóc uczniom? Sprawdźcie nasze wskazówki, które jeszcze lepiej pomogą im się przygotować to tego ważnego wydarzenia.

Poznaj Repetytorium Ósmoklasisty - dwuczęściowa wersja

Dwuczęściowe Repetytorium Ósmoklasisty powstało w oparciu o wyniki pierwszego egzaminu ósmoklasisty oraz opinie i potrzeby nauczycieli. Przeciętny wynik uzyskany w kraju to 59%, przy czym tylko 3% uczniów uzyskało wyniki najwyższe – aż 50% z nich uplasowało się poniżej średniej krajowej. Aby zadbać o uczniów o niższych kompetencjach językowych, przygotowaliśmy nowość: repetytorium w dwóch częściach do wykorzystania jako podręcznik wiodący w klasie VII i VIII. Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie okaże się nieocenioną pomocą dla wielu tysięcy uczniów, którzy potrzebują systematycznego, rozłożonego w czasie i tym samym dogłębnego utrwalenia kluczowych środków i umiejętności językowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadań egzaminacyjnych.

 
 

Jeżeli uwielbiasz uczyć najmłodszych języka angielskiego i chciałbyś podzielić się swoją pasją oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami, jesteś we właściwym miejscu!
Prześlij swoją zabawną historię konkursową aby wygrać niezapomnianą wycieczkę do Londynu! Poznaj Carol Read i innych nauczycieli angielskiego z całego świata, zdobądź nowe umiejętności podczas ekskluzywnych warsztatów ELT i przejedź się London Eye!

Co możesz wygrać?

To twoja szansa na wzięcie udziału w wyjątkowej podróży, podczas której:
- dołączysz do Carol i ekspertów ELT podczas ekskluzywnych warsztatów, zyskasz nowe umiejętności i pomysły do zrealizowania w klasie razem ze swoimi uczniami,
- nawiążesz nowe przyjaźnie oraz wymienisz się doświadczeniami i historiami z lekcji z innymi nauczycielami z całego świata,
- wybierzesz się na przejażdżkę londyńskim busem, zobaczysz wszystkie popularne londyńskie zabytki, a także przejedziesz się London Eye, by popodziwiać piękno miasta z wysokości samego nieba!

Jak wziąć udział?

Wzięcie udziału w konkursie jest bardzo proste, wystarczą zaledwie trzy kroki.

1.Opowiedz nam zabawną historię
Nagraj krótkie wideo w języku angielskim, w którym opowiesz nam historię o przygodzie surykatek Mimi i Dylana podczas podróży do Londynu. Twoje wideo musi trwać od 30 do 60 sekund. Możesz wykorzystać rekwizyty by ożywić swoją historię, o ile nie naruszają one żadnych praw autorskich (więcej w Regulaminie). Rozpocznij swoją historię od „One day Mimi and Dylan go to London…”

2.Wypełnij formularz konkursowy
Nie przejmuj się, jest łatwy do wypełnienia i nie zajmie to dłużej niż kilka minut.

3.Opublikuj swoje wideo
Kiedy będziesz zadowolony ze swojego nagrania, upewnij się, że jest zapisane w dobrym formacie (np. MP4), i wyślij je do nas w jednej z wybranych form:
- wgrywając swoje wideo w formularzu zgłoszeniowym Formularz dla użytkowników Google / Formularz dla pozostałych użytkowników
- poprzez wiadomość email, z pełnym imieniem i nazwiskiem na adres: marketing@macmillaneducation.com
- korzystając z portali, takich jak WeTransfer, z pełnym imieniem i nazwiskiem na adres marketing@macmillaneducation.com


Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• Zapoznaj się z regulaminem konkursu.
• Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do północy 31 marca 2020r. Szczęśliwy zwycięzca musi być dyspozycyjny między 13 a 16 lipca 2020r.
• Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 18 kwietnia 2020r., toteż nie spuszczaj wzroku ze swojej skrzynki e-mail!
• Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres marketing@macmillaneducation.com

Dowiedz się więcej o Mimi's Wheel

Materiały dla nauczycieli

Wszystkim nauczycielom, którzy korzystają z naszych kursów dla szkół podstawowych, zapewniamy potrzebne materiały do pracy na lekcji.

Macmillan Online Staffroom

Bezpłatne materiały w wersji cyfrowej, w tym: Książka nauczyciela, Teaching Notes, nagrania audio, testy, Teacher’s Resource File oraz wiele innych są dostępne w serwisie Macmillan Online Staffroom.

Przejdź do Macmillan Online Staffroom

Macmillan dla Szkół

Jeśli wolą Państwo korzystać z materiałów w wersji drukowanej, zapraszamy do serwisu Macmillan dla szkół, w którym można kupić zestawy nauczycielskie w bardzo atrakcyjnych cenach.

Przejdź do Macmillan dla Szkół

Programy i rozkłady oraz numery MEN

By uczynić korzystanie z naszych kursów jak najłatwiejszym, opracowaliśmy do poszczególnych etapów kształcenia programy nauczania, rozkłady materiału i plany wynikowe do użytku szkolnego, które można wykorzystać w planowaniu pracy z naszymi kursami.

Programy i rozkłady   Numery MEN

Skontaktuj się z Reprezentantem

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości – zapraszamy do kontaktu z reprezentantem.

Skontaktuj się z reprezentantem

Kalendarz świąt nietypowych

Skorzystaj z kalendarza w wersji online, pobierz wyjątkowe tapety, scenariusze lekcji i pamiętaj o kolejnych ciekawych okazjach do świętowania!

Są święta, które w szkole obchodzone są regularnie, a w kolekcji każdego nauczyciela znajduje się przynajmniej kilka różnych scenariuszy zajęć na te okazje. Tym razem chcielibyśmy zaproponować Państwu coś nowego – materiały do przeprowadzania lekcji z okazji świąt... nietypowych!

Już teraz mogą Państwo skorzystać z Kalendarza świąt nietypowych w wersji online, który przypomni o kolejnych ciekawych okazjach do świętowania!

Dodaj kalendarz w wersji online do Google Calendar

lub pobierz w wersji do druku » albo w formie tapety na pulpit »

Jak dodać kalendarz świąt nietypowych do swojej aplikacji?

 • Wybierz swoją wersję

  Wybierz wersję dla swojego systemu:
  Google Android » lub iCal:iOS / Windows »

 • Zsynchronizuj swój kalendarz

  Zaloguj się do konta Google, a następnie kliknij "Dodaj/Add", aby dołączyć kalendarz do swojej listy.

 • Korzystaj i bądź na bieżąco

  Od teraz nie zapomnisz o kolejnych ciekawych okazjach do świętowania! Szukaj oznaczeń świąt ze scenariuszami lekcji!​

Styczeń 2021 - pobierz tapetę na pulpit

Zachęcamy do skorzystania z kalendarza w formie tapety na pulpit komputera. Wybierz rozdzielczość swojego ekranu i pobierz jedną ze specjalnie zaprojektowanych tapet na bieżący miesiąc. Już niebawem kolejne projekty do pobrania.

Pobierz tapetę na styczeń (1920x1080)

Inne formaty: • 1366x768 »   • 1440x900 »   • 1280x1024 »   • 1024x768 »

Pobierz przykładowe scenariusze zajęć

Zapraszamy do pobrania dwóch pierwszych scenariuszy – z okazji Dnia Przeciwieństw i Dnia Pizzy. Nauczyciele uczący z naszych podręczników dla klas pierwszych oraz czwartych mogą pobrać aż 11 scenariuszy lekcji dostępnych w serwisie www.staffroom.pl i zaskoczyć swoich uczniów nietypowymi zajęciami!

25 stycznia - Dzień Przeciwieństw (PDF)

9 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy (PDF)

Dołącz do grupy Teaching Young Learners

To idealne miejsce, aby dzielić się pomysłami, wzajemnie inspirować, a także znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania!

Dołącz do grupy dla nauczycieli

Polityka Prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób, które dokonały subskrypcji fanpage Macmillan Polska poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Macmillan Polska portalu Facebook.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Macmillan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Alejach Jerozolimskich 146A.

2. Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz inne informacje publikowane przez Ciebie na portalu Facebook, będą przetwarzane w celu prowadzenia fanpage Macmillan Polska oraz informowania za jego pomocą o naszych produktach, usługach oraz wydarzeniach, a także w celach analitycznych, aby monitorować sposób korzystania z fanpage’a.

3. Podstawą prawną realizacji powyższych celów jest nasz prawnie uzasadniony interes.

4. Macmillan Polska będzie przechowywać Twoje dane osobowe do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.

5. Masz prawo do żądania od Macmillan Polska dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu.

6. Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania; Macmillan Polska poinformuje Cię o uwzględnieniu Twojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane.

7. Masz prawo do otrzymania podanych przez Ciebie danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub do przesłania tego pliku innemu administratorowi.

8. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu przesyłania Ci informacji. Wskutek sprzeciwu Macmillan Polska zaprzestanie wykorzystywania danych w tym celu.

9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Macmillan Polska.

10. Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom, którym Macmillan Polska powierzył ich przetwarzanie, tj. dostawcom usług technicznych i informatycznych, umożliwiającym przetwarzanie Twoich danych.

11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem możesz kierować do inspektora ochrony danych firmy Macmillan Polska na adres mailowy iod@macmillaneducation.com lub listownie, na adres: Aleje Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa.