Dzięki zaadaptowaniu popularnej gry karcianej Taboo nauka słownictwa maturalnego zamienia się w rozrywkę i przyjemność. Gra Forbidden Words w pełni angażuje uczniów do nauki i mobilizuje do korzystania nie tylko z posiadanej wiedzy, lecz także do użycia wyobraźni i do inwencji twórczej. Ułatwia przełamanie bariery w mówieniu i zmniejsza związany z nią stres, dzięki czemu doskonale sprawdzi się jako jeden z elementów treningu do matury ustnej.

1. Szybka piłka (pary/grupy wieloosobowe)

Jeden uczeń czyta trzy wyrazy Forbidden words, a drugi ma maksymalnie trzy sekundy na odgadnięcie słowa głównego.

2. Bingo Forbidden words (cała klasa)

Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi po jednej karcie, a następnie, korzystając z przygotowanej wcześniej listy słów, podaje ich definicje. Ważne jest, żeby słowa były wybierane w przypadkowej kolejności. Uczeń, którego wyrazy zostaną zdefiniowane przez nauczyciela, krzyczy: Bingo! Osoba, która wygrywa pierwszą turę, przejmuje rolę nauczyciela w następnych rundach.

3. Nasze nowe Forbidden words

Nauczyciel pisze na tablicy słowo główne oraz Forbidden words. Pracując w parach, uczniowie mają za zadanie dopisać do każdego słowa głównego trzy kolejne Forbidden words. Następnie uczniowie szukają pary, która ma dokładnie taki sam zestaw nowych Forbidden words.

4. Zakazane przymiotniki/rzeczowniki itd. (pary›czwórki)

Podobnie jak w ćwiczeniu 3., nauczyciel pisze na tablicy słowo główne oraz Forbidden words. Pracując w parach, uczniowie mają za zadanie dopisać do każdego słowa głównego trzy kolejne Forbidden words. Tym razem jednak nauczyciel określa, jakie to mają być części mowy, np. przymiotniki, rzeczowniki, czasowniki. Nauczyciel może też wprowadzić zasadę, że jedno z nowych Forbidden words musi być rzeczownikiem, jedno czasownikiem, a jedno przymiotnikiem. Następnie uczniowie szukają pary, która posiada dokładnie taki sam zestaw nowych Forbidden words.

5. Zakazane ABC (pary)

Podobnie jak w ćwiczeniu 3., nauczyciel pisze na tablicy słowo główne oraz Forbidden words. Pracując w parach, uczniowie mają za zadanie dopisać do każdego słowa głównego trzy kolejne Forbidden words. W tej wersji gry uczniowie muszą napisać słowa na trzy kolejne litery alfabetu, pozostawiając uczniom wybór, które to będą litery.

6. Szóstki Forbidden words (pary/grupy wieloosobowe)

Po wielokrotnym użyciu gry, kiedy uczniowie znają już dobrze Forbidden words, nauczyciel skorzysta z Forbidden words podanych przez uczniów w trakcie ćwiczeń 3., 4., 5. Aby usprawnić pracę, należy na poprzedniej lekcji poprosić uczniów, by nowe słowa napisali na żółtych karteczkach typu Post-it notes. Następnie nauczyciel nakleja te karteczki na odpowiednie karty Forbidden words. Na następnych zajęciach podczas gry w Forbidden words uczniowie opisują słowo główne, używając nie trzech, a sześciu słów Forbidden words.

7. Zakazane historie (pary›czwórki)

Uczniowie w parach piszą miniopowiadanie składające się dokładnie z 50 wyrazów. Słowo główne jest tytułem opowiadania, a uczniowie nie mogą użyć w nim żadnego ze słów Forbidden words. Ważne jest, żeby na kartce, na której napisane jest opowiadanie, nie znajdował się jego tytuł. Następnie opowiadanie jest przekazywane do przeczytania kolejnej parze, która musi odgadnąć, jaki ono ma tytuł. Jeżeli uczniowie w tej parze nie potrafią odgadnąć tytułu opowiadania, otrzymują kartę Forbidden words, na której jedno ze słów głównych jest poszukiwanym tytułem i stanowi podpowiedź.

8. Domino Forbidden words (grupy trzyosobowe)

Uczniowie grają w grupach trzyosobowych.Każdy uczeń otrzymuje trzy karty oraz, dodatkowo jedną kartę, którą kładzie na stole. Uczniowie układają historię, tworząc zdania z wyrazami głównymi. Każda osoba musi stworzyć dwa zdania – pierwsze musi zawierać jedno z dwóch słów głównych z karty leżącej na stole, a drugie jedno ze słów głównych z kart, które otrzymał uczeń. Następnie, na wzór gry w domino, uczeń przykłada kartę, z której wykorzystał słowo główne, do karty leżącej na stole. Należy to zrobić w taki sposób, żeby karty stykały się użytymi słowami głównymi. Kolejny uczeń powtarza procedurę, z tym że może użyć tylko jednego z tych słów, które znajdują się na końcu łańcucha tworzonego przez karty Forbidden wordspołożone na stole. Dodatkowo każda kolejna osoba, dokładając nowe elementy historii, musi powtórzyć tworzoną wspólnie historię od początku.

9. Czas(y) Forbidden words (pary/grupy wieloosobowe)

Uczeń musi zdefiniować słowo główne, używając trzech Forbidden words, ale każdego z nich powinien użyć w zdaniu w innym czasie gramatycznym, np. pierwsze w wybranym czasie przeszłym, drugie teraźniejszym, trzecie przyszłym.

10. Zakazane pytania (grupy czteroosobowe)

Uczniowie grają w grupach czteroosobowych. Jeden uczeń losuje kartę do gry w Forbidden words i wybiera jedno ze słów kluczy. Każda z pozostałych osób musi zadać mu pytanie, w którym zobowiązana jest użyć jednego z Forbidden words. Uczeń, który wybrał słowo klucz, odpowiada na pytania. Po trzech pytaniach kolejny uczeń wybiera słowo klucz z wylosowanej karty i inicjuje nową rundę, która jest rozgrywana od początku.