Próbny Egzamin Ósmoklasisty: podsumowanie wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty, opracowany przez ekspertów wydawnictwa Macmillan, został przeprowadzony w dniach 17.12.2018 – 01.03.2019. Zadania testowe oparte zostały na wytycznych zawartych w dokumentach opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną: Informatorze o egzaminie ósmoklasisty i przykładowym arkuszu egzaminacyjnym. Do egzaminu przystąpiło prawie 9000 uczniów.

Struktura egzaminu

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego zawierał 14 zadań: 3 zadania na rozumienie ze słuchu, 3 zadania na znajomość funkcji językowych, 4 zadania na rozumienie tekstów pisanych, 3 zadania na znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną. Jak wiadomo, nowością na zbliżającym się egzaminie ósmoklasisty będą zadania o charakterze otwartym. Łącznie z wypowiedzią pisemną w omawianym teście znalazło się ich 7, co najmniej jedno w każdej wyżej wymienionej części. To stanowi 50% wszystkich zadań w teście, co oznacza, że ich udział w wyniku końcowym jest bardzo znaczący.

Wyniki ogółem

Ogólne wyniki Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z podziałem na poszczególne województwa przedstawiono w poniższej tabeli. Jak widać, do próbnego egzaminu przystąpiło 8793 uczniów, a średni wynik w skali kraju to 49,60%. Średnie wyniki w większości województw są zbliżone do średniej krajowej. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie z następujących województw: mazowieckiego (56,34%), lubuskiego (53,40%) i śląskiego (51,82%). Najniższe wyniki odnotowano w województwach dolnośląskim i kujawsko-pomorskim (odpowiednio 44,93% oraz 44,69%). Najwięcej uczniów przystąpiło do egzaminu w województwie podkarpackim (1086), a najmniej – w lubuskim (105).


Rozumienie ze słuchu

Średni wynik uzyskany przez egzaminowanych to 48%. Jeśli chodzi o średnie wyniki poszczególnych zadań, nie różnią się one między sobą znacząco. Dla zadania 1 wynosi on 52%, dla zadania 2 – 44% a dla zadania 3 – 48%. Zadania 1 i 2 to zadania o charakterze zamkniętym, natomiast zadanie 3 to zadanie otwarte.

Znajomość funkcji językowych

Na próbnym egzaminie ósmoklasisty część dotycząca znajomości funkcji językowych była drugim najłatwiejszym komponentem (średni wynik – 51%). Średnia dla zadań wynoszą kolejno: zadanie 4 – 46%, zadanie 5 – 73% oraz dla zadania 6 – 27%.

Rozumienie tekstów pisanych

Z tą częścią egzaminu uczniowie poradzili sobie najlepiej. Średnia wszystkich wyników wyniosła 64%. Kolejno w zadaniach średnia wynosiła: zadanie 7 – 69%, zadanie 8 – 54%, zadanie 9 – 53% oraz zadanie 10, z którym uczniowie poradzili sobie najlepiej z całego egzaminu – 77%.

Znajomość środków językowych

Znajomość środków językowych okazała się dla uczniów najtrudniejszą częścią egzaminu. Średni wynik w przypadku tej części wynosi jedynie 37%. W tej części uczniowie musieli zmierzyć się z trzema zadaniami: jednym zamkniętym i dwoma otwartymi. To właśnie te ostatnie wypadły w teście najgorzej i to ich obecność obniżyła tak znacząco średni wynik tej części. W zadaniu 11 uczniowie uzyskali średni wynik na poziomie 60%, jednak zadania otwarte odsłoniły największe słabości uczniów, średnie wyniki zadań 12 i 13 to odpowiednio 22% i 27%.

Wypowiedź pisemna

Zadanie, w którym uczniowie zostali poproszeni o napisanie wiadomości e-mail, okazało się drugą najtrudniejszą częścią egzaminu. Średni wynik uzyskany przez uczniów w tej części to 42%.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty - zestaw materiałów

Pobierz zestaw materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty:

  • próbny arkusz egzaminacyjny
  • pełny klucz odpowiedzi
  • nagrania audio oraz skrypt nagrań

Exam Final Call

Do pierwszego egzaminu ósmoklasisty pozostało już niewiele czasu. Jak jeszcze pomóc uczniom? Sprawdźcie nasze wskazówki, które jeszcze lepiej pomogą im się przygotować to tego ważnego wydarzenia.

Poznaj Repetytorium Ósmoklasisty

Repetytorium Ósmoklasisty to pełne kompendium wiedzy i umiejętności potrzebnych uczniom do przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Sprawdzi się idealnie zarówno jako podręcznik używany w ósmej klasie na co dzień, jak i jako materiał dodatkowy. Repetytorium zawiera konsolidację słownictwa ze wszystkich 14 tematów przewidzianych w nowej podstawie programowej, zapewnia uczniom pełny i gruntowny przegląd niezbędnych struktur gramatycznych oraz funkcji językowych, a także pozwala im regularnie ćwiczyć wszystkie typy umiejętności egzaminacyjnych.