« Blog egzaminacyjny 11 kwietnia 2024

Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2024 – podsumowanie wyników

Ekspert: dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2024 – podsumowanie wyników

Spis treści

• Wstęp »
• Arkusz egzaminacyjny »
• Wyniki ogółem »
• Wyniki dla poszczególnych roczników »
• Obszary umiejętności »
• Podsumowanie »

 

Pobierz raport w pliku PDF

Próbny Egzamin Ósmoklasisty przygotowany przez ekspertów wydawnictwa Macmillan przeprowadzony został między 9 stycznia a 26 marca 2024 roku. W programie zarejestrowało się blisko 6000 nauczycieli, a do egzaminu przystąpiło prawie 22 tysiące uczniów, w przeważającej większości z klas ósmych, ale także z klas siódmych oraz niższych roczników.

Arkusz egzaminacyjny

Próbny Egzamin Ósmoklasisty składał się z 14 zadań: 4 zadań na rozumienie ze słuchu, 3 zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych, 4 zadań na rozumienie tekstów pisanych, 3 zadań oceniających znajomość środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej. Arkusz zawierał 5 zadań otwartych – jedno dla każdego z wyżej wymienionych obszarów umiejętności. Za te zadania uczniowie mogli zdobyć łącznie 21 punktów z 55 możliwych, co stanowi 38% wszystkich punktów na egzaminie.

Wyniki ogółem

Ogólne wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty z podziałem na poszczególne województwa podane zostały w tabeli poniżej. Jak wynika z informacji w tabeli, średni wynik egzaminu w skali całego kraju to 59,23%. Dla porównania, średni wynik uzyskany przez uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2023 roku w przypadku arkusza standardowego wyniósł 66% (dane według Sprawozdania za rok 2023 z egzaminu ósmoklasisty opublikowanego przez CKE). Jeśli chodzi o wyniki w poszczególnych województwach, są one zbliżone do wyniku średniego. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie w województwach małopolskim (63,43%), podkarpackim (62,89%) oraz zachodniopomorskim (62,83%). Najwięcej uczniów przystąpiło do próbnego egzaminu ósmoklasisty w województwach mazowieckim, małopolskim i podkarpackim.

Tabela 1. Zestawienie wyników egzaminu z podziałem na poszczególne województwa. | Macmillan | Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2024

 

Tabela 1. Zestawienie wyników egzaminu z podziałem na poszczególne województwa.

 

Wyniki dla poszczególnych roczników

Do Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty przystąpili nie tylko uczniowie klas ósmych, lecz także klas siódmych, a nawet młodsi, którzy egzamin zdawać będą dopiero w roku 2026 lub później. Wynik z całego egzaminu dla grupy tegorocznych ósmoklasistów to 59,95% i jest to wynik najbardziej zbliżony do średniego wyniku w skali kraju. Co ciekawe, średni wynik dla całego egzaminu w przypadku uczniów z klas siódmych jest tylko ponad 3% niższy niż wynik starszych uczniów (56,38%), a zauważalnie niższe wyniki odnotowano dopiero w przypadku uczniów klas szóstych lub młodszych (44,81%), co jest w pełni zrozumiałe.

 

Średnie wyniki z Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty dla poszczególnych roczników. | Macmillan | Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2024

Wykres 1. Średnie wyniki z Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty dla poszczególnych roczników.

 

Obszary umiejętności językowych i poszczególne zadania

Wyniki Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty w odniesieniu do poszczególnych obszarów umiejętności zaprezentowane na wykresie poniżej jasno pokazują, że najłatwiejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych – uczniowie uzyskali w tym przypadku dość dobry średni wynik na poziomie 71,52%. Drugi najwyższy średni wynik zdający uzyskali w przypadku zadań oceniających stopień zrozumienia tekstów pisanych (66,82%). Wysokie wyniki w tych obszarach nie są zaskoczeniem, biorąc pod uwagę poziom wykonania zadań w poszczególnych obszarach w latach ubiegłych, zarówno w przypadku próbnych egzaminów organizowanych przez wydawnictwo Macmillan, jak i właściwych egzaminów przeprowadzanych przez CKE – średnie wyniki zadań na funkcje językowe i czytanie zazwyczaj są najwyższe. Trzeci w kolejności średni wynik na poziomie 63,68% uzyskali uczniowie w zadaniach sprawdzających rozumienie ze słuchu.

O wiele niższe średnie wyniki odnotowano w przypadku dwóch pozostałych obszarów umiejętności, tj. znajomości środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej. Wyniki te, wynoszące odpowiednio 44,01% i 47,39% dla przedmiotowych obszarów, odstają znacząco od wyników dla trzech obszarów omówionych powyżej, a także od średniego wyniku dla całego egzaminu.

Powyższy rozkład wyników dla poszczególnych obszarów umiejętności nie jest niespodzianką, biorąc pod uwagę wyniki uzyskiwane przez uczniów w poprzednich latach, choć jasno zauważalne są pewne rozbieżności pomiędzy zaprezentowanymi wynikami a rezultatem zeszłorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak czytamy w Sprawozdaniu z egzaminu ósmoklasisty z 2023 r., o ile w przypadku znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych oraz rozumienia ze słuchu średnie wyniki Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty nie są znacząco niższe niż w przypadku egzaminu państwowego z maja 2023 r. (dla funkcji językowych wynik ten jest nawet o ponad 2% wyższy), o tyle w odniesieniu do znajomości środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej różnice te są znaczące (na egzaminie w maju uczniowie uzyskali średnie wyniki dla tych obszarów odpowiednio 55% i 66%, a więc kilkanaście punktów procentowych więcej niż w przypadku omawianego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty). Podsumowując, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemna to z pewnością obszary, którym należy poświęcić największą uwagę na ostatniej prostej w przygotowaniach do egzaminu w maju 2024 r.

 

Średnie wyniki w zakresie poszczególnych obszarów umiejętności | Macmillan | Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2024

Wykres 2. Średnie wyniki w zakresie poszczególnych obszarów umiejętności

 

W odniesieniu do różnych typów zadań średni wynik w przypadku zadań zamkniętych to 66, 89%, natomiast w zadaniach otwartych średni wynik to 44,85%. Wykres zamieszczony poniżej przedstawia średnie wyniki za poszczególne zadania (zadania otwarte zaznaczono na czerwono i opatrzono literą „O”). Najłatwiejszym zadaniem ze średnim wynikiem na poziomie prawie 87% okazało się Zadanie 5 typu wybór wielokrotny, sprawdzające znajomość funkcji językowych. Z kolei zadaniem najtrudniejszym okazało się Zadanie 13 , które było zadaniem typu otwartego i miało na celu sprawdzenie znajomości środków językowych. W przypadku tego zadania średni wynik to niecałe 24%. Wyniki te nie zaskakują, ponieważ zarówno na egzaminach próbnych w poprzednich latach, jak i na egzaminie właściwym w zeszłym roku wyniki uzyskane za te zadania były bardzo zbliżone.

 

Średnie wyniki w poszczególnych zadaniach | Macmillan | Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2024

Wykres 3. Średnie wyniki w poszczególnych zadaniach (zadania otwarte O)

 

Rozumienie ze słuchu

Jak już wspomniano wcześniej, średni wynik w części egzaminu poświęconej umiejętności rozumienia ze słuchu to 63,68%, co stanowi trzeci w kolejności najlepszy wynik wśród weryfikowanych obszarów umiejętności. Wśród zadań na słuchanie najłatwiejsze okazało się Zadanie 1, dla którego średni wynik to 78,10%. Jest to zadanie typu wybór wielokrotny, oparte w przeważającej części na materiale ikonograficznym, co dla wielu uczniów stanowić może ułatwienie, ponieważ zadanie w niewielkim stopniu wymaga od zdającego jednoczesnego słuchania i przetwarzania tekstu czytanego. Ponadto konstrukcja zadania, w której jednemu nagraniu towarzyszy tylko jedno pytanie, sprzyja koncentracji na zadaniu i wyborze poprawnej odpowiedzi. Zadanie 2, będące również zadaniem zamkniętym, przysporzyło zdającym nieco więcej trudności – średni wynik dla tego zadania to 55,61%. Zadanie to polega na dopasowaniu zdań do wypowiedzi. To zadanie jest o tyle trudniejsze niż Zadanie 1, że uczniowie muszą jednocześnie słuchać nagrania i analizować wszystkie podane w zadaniu opcje, wybierając poprawne i odrzucając te, które do danej wypowiedzi nie pasują, co wymaga wzmożonej koncentracji. Ponadto należy pamiętać, że w wypowiedziach znajdują się informacje mające na celu zmylenie osoby słuchającej, np. słowa użyte w nagraniu w danej wypowiedzi pojawiają się także w opcjach odpowiedzi, ale nie tych, które są poprawnym wyborem (przykładowo, wyrażenie clean it up pojawia się w wypowiedzi 2 oraz w niepoprawnej opcji B). Należy również zwrócić uwagę na dość zaawansowany język zastosowany w tekstach, np. kilka słów z poziomu B1 według ESOKJ, takich jak permission, coast czy amount. Najtrudniejszym zadaniem sprawdzającym umiejętność rozumienia ze słuchu okazało się Zadanie 3, będące zadaniem otwartym, w którym zdający musieli uzupełnić luki w notatce informacjami z nagrania – dialogu. Średni wynik w przypadku tego zadania nie był jednak dużo niższy niż wynik dla Zadania 2 – 50,41%. Trudność zadań otwartych tego typu wynika przede wszystkim z faktu, iż informacjom stanowiącym poprawną odpowiedź w nagraniu towarzyszy tzw. dystrakcja, czyli informacje podobne do poprawnej odpowiedzi lub znaczeniowo z nią powiązane. Przykładowo, poprawnym uzupełnieniem luki 3.2. jest banana (juice), ale w nagraniu padają też apple juice oraz orange juice. Oprócz tego, aby poprawnie uzupełnić lukę, należy zazwyczaj sparafrazować fragment nagrania, np. informację pictures of our holidays together należy wykorzystać do uzupełnienia luki 3.3. Look for some photos from ________________ (holidays) with Olivia.

 

Średnie wyniki zadań w części rozumienie ze słuchu | Macmillan | Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2024

Wykres 4. Średnie wyniki zadań na rozumienie ze słuchu

 

Aby pomóc uczniom lepiej radzić sobie z zadaniami otwartymi na słuchanie:

 • zapewniaj uczniom stałą ekspozycję na słowa z poziomu A2 w skali ESOKJ (a także wybrane słowa z poziomu B1, które również pojawiają się w nagraniach, choć nie mają wpływu na poprawne rozwiązanie zadań): powtarzaj trzy–cztery takie słowa na każdej lekcji, organizuj konkursy poprawnej pisowni, dyktanda, wywieś trudniejsze słowa na tablicy jako słowo tygodnia; listy kluczowych słów na danym poziomie można znaleźć w Internecie;
 • ćwicz z uczniami proste parafrazy, np. podaj zdanie i poproś o dokończenie kolejnego na podstawie już przekazanych informacji: The tablet is in Hanna’s room. Can you bring me the tablet _________________? (from Hanna’s room) czy I met her in 2020. I met her four _____________________ . (years ago)

 

 

Znajomość funkcji językowych

Jak wspomniano wcześniej, część egzaminu sprawdzająca znajomość funkcji językowych okazała się najłatwiejsza w całym arkuszu, a uczniowie uzyskali łączny średni wynik na poziomie prawie 72%. Na wykresie poniżej widać jednak wyraźnie, że wyniki dla poszczególnych zadań są dość zróżnicowane. Zadanie 4 i Zadanie 5 nie sprawiły uczniom większych problemów (średnie wyniki to odpowiednio aż 71,86% oraz 86,67%) i to one odpowiadają za wysoki średni wynik tej części. Zadanie 6 okazało się natomiast dość trudne – w jego przypadku średni wynik to tylko 40,57%. Niski wynik w tym przypadku nie jest zaskoczeniem, ponieważ mamy do czynienia z zadaniem otwartym, bardziej problemowym dla uczniów niż zadania polegające na dokonaniu wyboru poprawnej opcji z kilku podanych. Uczniowie wydają się dobrze radzić sobie z doborem poprawnych wypowiedzi z sytuacjach komunikacyjnych, o ile nie muszą sami tych wypowiedzi tworzyć. Zadanie 6 natomiast wymagało właśnie umiejętności samodzielnego zredagowania wypowiedzi z zastosowaniem podanego w nawiasie słowa klucza. Można przypuszczać, że uczniowie nie dysponują produktywną wiedzą z zakresu sposobów wyrażania funkcji językowych wystarczającą do tego, aby prawidłowo uzupełnić mini-dialogi. Dodatkowo pamiętać należy, że poprawne uzupełnienie wypowiedzi wymaga zrozumienia kontekstu dialogów, a więc uczniowie muszą wykazać się również umiejętnością czytania ze zrozumieniem i właściwego odczytania intencji osoby mówiącej.

Aby pomóc uczniom lepiej radzić sobie z zadaniami otwartymi na funkcje językowe:

 • ćwicz z uczniami budowanie dialogów i uczyń z tego rutynową czynność powtarzaną na każdej lub prawie każdej lekcji, np. podaj uczniom wypowiedź i poproś o zaproponowanie jak największej liczby różnych reakcji (How about watching a new episode this evening? – No, I’m sorry, I can’t. / Yes, great idea. / No, this series is boring. / I’d like to but I’m busy.);
 • zacznij (lub zakończ) lekcję następującym ćwiczeniem językowym: zapisz na tablicy wypowiedź (warto użyć funkcji językowej, która ostatnio pojawiła się na lekcjach) i poproś uczniów, aby zgadli, w jakiej sytuacji mogą taką wypowiedź usłyszeć. Następnie poproś ich o podanie innych przykładów wypowiedzi, które mogłyby się pojawić w tej sytuacji (np. Let me help you with this. – It’s when your friend doesn’t understand his/her homework. It’s when your mum is carrying something heavy).

 

 

Średnie wyniki zadań w części znajomość funkcji językowych | Macmillan | Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2023

Wykres 4. Średnie wyniki zadań w części znajomość funkcji językowych

 

Rozumienie tekstów pisanych

Zadania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem w ujęciu całościowym okazały się drugą pod względem stopnia łatwości częścią egzaminu – uczniowie uzyskali średni wynik 66,82%. Średnie wyniki dla poszczególnych zadań wskazują na pewne zróżnicowanie stopnia trudności tych zadań, a także na fakt, iż nie zawsze to zadania otwarte okazują się największym wyzwaniem. Jedno z zadań okazało się szczególnie łatwe – to Zadanie 7 ze średnim wynikiem aż 83,54%. Zadanie to, podobnie jak analogicznie skonstruowane Zadanie 1 na słuchanie ze zrozumieniem, to test wyboru, w którym każde pytanie w wiązce powiązanie jest z jednym krótkim tekstem. Konstrukcja zadania jest mniej wymagająca niż klasyczne zadania oparte na dłuższych tekstach, co z pewnością przełożyło się na ten dobry wynik. Pozostałe zadania mają bardziej wyrównane wyniki, które są zbliżone do średniej uzyskanej za cały omawiany obszar umiejętności. W szczególności zauważalne to jest w przypadku Zadania 9 i Zadania 10, których średnie wyniki to odpowiednio 61,07% oraz 61,99%. Zadanie 9 to zadanie zamknięte, w którym uczniowie czytają trzy teksty i dobierają odpowiednie dla fragmentu zdania. Zadanie to charakteryzuje się dość trudną w odbiorze strukturą – osoba zdająca musi jednocześnie poświęcić uwagę kilku elementom zadania – zarówno tekstom, jak i zdaniom, dokonując poprawnych wyborów, często drogą eliminacji. Można przypuszczać, że jest to powodem, dla którego zadanie to charakteryzowało się podobnym stopniem trudności co Zadanie 10, będące zadaniem otwartym. W jego przypadku możemy jednak mówić o dość dobrym średnim wyniku, co było m.in. efektem tego, że zadania, w których uczniowie wpisują odpowiedzi w swoim języku ojczystym, często okazują się dla uczniów dużo prostsze niż te, w których odpowiedź należy sformułować po angielsku.

Najtrudniejszym zadaniem sprawdzającym umiejętność czytania ze zrozumieniem okazało się Zadanie 8 (średni wynik to 57,04%). Podobna tendencja zauważalna była również w przypadku tego typu zadania w zeszłorocznym arkuszu Egzaminu Próbnego Ósmoklasisty. Okazuje się więc, że uczniowie mieli trudności z rozpoznawaniem elementów tekstu, które odpowiadają za jego wewnętrzną spójność, a w konsekwencji z zauważaniem związków pomiędzy poszczególnymi elementami tekstu. Co ciekawe, w ostatnich latach z tym typem zadania dość dobrze radzili sobie uczniowie podczas egzaminów właściwych (informacje zaczerpnięte ze Sprawozdań za rok 2022 i 2023 z egzaminu ósmoklasisty). Można więc wysnuć wniosek, że trudność tego zadania zależy w dużej mierze od poziomu językowego tekstu, jego spójności i logicznej organizacji. Często także uczniowie zbyt pochopnie decydują o wyborze odpowiedzi, sugerując się pojawieniem się tego samego słowa w tekście obok luki i samym zdaniu. Przykładem takiej sytuacji może być luka Today, it is still popular in Great Britain. 8.3. ___________________ They can have a variety of teas and snacks oraz nieprawidłowa (choć dla niektórych uczniów atrakcyjna) opcja B. They would also chat about the latest news and events.

Aby pomóc uczniom skutecznie rozwiązywać zadania z luką sprawdzające rozumienie tekstu pisanego:

 • podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych poproś uczniów o przeczytanie tekstu, ale bez opcji odpowiedzi, zamiast tego podaj uczniom pierwszy wyraz poprawnej opcji w każdej luce; uczniowie powinni samodzielnie dokończyć zdanie, tak aby pasowało do reszty tekstu, a potem porównać swoje zdania z poprawnymi odpowiedziami;
 • zamiast wykonywania standardowych zadań na czytanie ze zrozumieniem z podręcznika, zastosuj inną technikę pracy – przeczytaj uczniom tekst na głos, zatrzymując się od czasu do czasu i prosząc ich o podanie słowa bądź wyrażenia, które według nich pojawi się jako następne; akceptuj wszystkie poprawne odpowiedzi, nie tylko tę, która jest w podręczniku.

 

 

Średnie wyniki zadań w części rozumienie tekstów pisanych | Macmillan | Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2023

Wykres 5. Średnie wyniki zadań w części rozumienie tekstów pisanych

 

Znajomość środków językowych

Zadania mające na celu sprawdzenie znajomości środków językowych tradycyjnie okazały się najtrudniejsze w analizowanym arkuszu egzaminacyjnym. Średni łączny wynik dla tych trzech zadań wyniósł 44,01%. Mając na uwadze to, że średni wynik nie został zaniżony znacząco przez wyniki siódmoklasistów (ich wyniki były zbliżone do wyników uczniów klas ósmych), jest to zdecydowanie obszar wymagający najbardziej intensywnej pracy w ramach przedegzaminacyjnych powtórek.

Średnie wyniki dla poszczególnych zadań są dość mocno zróżnicowane. Zadanie 11 (test luk – dobieranie) było zadaniem najłatwiejszym (średni wynik to prawie 65%). Drugie pod względem łatwości okazało się Zadanie 12 (test luk – wybór wielokrotny) ze średnim wynikiem o ponad 12% niższym niż zadanie poprzednie – 43,15%.

Taka rozbieżność między tymi pozornie podobnymi w strukturze zadaniami może być zaskakująca. Co prawda oba zadania oparte są na tekstach, jednak poza tym zadania te różnią się pod kilkoma względami, co może wpływać na ich poziom trudności. Po pierwsze, Zadanie 11 testuje leksykę, podczas gdy Zadanie 12 nastawione jest na sprawdzenie znajomości zagadnień gramatycznych. Po drugie, w Zadaniu 11, mimo że uczeń ma wiele opcji odpowiedzi, wybór jest de facto ograniczony do dwóch, ponieważ opcje zgrupowane są w pary: poprawna odpowiedź–dystraktor. W Zadaniu 12 są zawsze trzy opcje do wyboru i są one do siebie zbliżone (np. jest to zawsze forma tego samego czasownika lub elementy gramatyczne o podobnej pisowni, np. its i it’s. Ponadto tekst użyty w Zadaniu 11 jest nieco krótszy niż w Zadaniu 12, zatem uczniowie musieli przetworzyć mniejszą ilość informacji. Dokładniejsza analiza tekstów wykazała również większą liczbę słów trudniejszych (głównie z poziomu B1) w tekście w Zadaniu 12, co utrudnia zrozumienie tekstu i wybór poprawnych odpowiedzi.

Nie jest zaskoczeniem, że najtrudniejszym zadaniem (zarówno w części sprawdzającej znajomość środków językowych, jak i w całym arkuszu) jest Zadanie 13, będące zadaniem otwartym (tzw. gramatykalizacja) – zazwyczaj zadanie to wypada słabo, a wyniki średnie nie przekraczają 30%. W obecnym arkuszu średni wynik to 23,91% i jak można przypuszczać, wynika on z nieugruntowanej wiedzy produktywnej z zakresu struktur gramatycznych przewidzianych wymaganiami egzaminacyjnymi. Ponadto uczniowie muszą dokładnie przeanalizować podane zdania i zyskać pewność co do tego, jakie znaczenie powinno zostać wyrażone, ponieważ od tego będzie zależał wybór elementów gramatycznych pozwalających zbudować poprawny, wymagany fragment odpowiedzi.

Aby pomóc uczniom poprawić wynik z tej części egzaminu:

 • zastanów się, jakiego rodzaju struktury gramatyczne sprawiają im największe trudności i w użyciu których popełniają najczęściej błędy, następnie przygotuj dryle językowe powtarzające tę strukturę w postaci ciekawych zdań, które uczniowie łatwo zapamiętają; powtarzajcie te zdania na każdej lekcji lub np. zawsze tego samego dnia tygodnia – możliwe, że podczas egzaminu Twoi uczniowie przypomną sobie modelowe zdania z daną strukturą i użyją ich jako wzorca do napisania własnego fragmentu (np. w zadaniu otwartym na gramatykalizację);
 • przygotuj zestawy ćwiczeń ze zdaniami zawierającymi najczęstsze błędy językowe Twoich uczniów (czasy gramatyczne, związki frazeologiczne), a następnie pozwól uczniom pracować w parach lub grupach trzyosobowych nad poprawą tych błędów; zakończ ćwiczenie ponownym wytłumaczeniem trudniejszych zagadnień;
 • podczas lekcji zamień część ćwiczeń językowych typu wybór wielokrotny lub wybór między dwiema opcjami na samodzielne tworzenie zdań i wypowiedzi (pisemnie i ustnie).

 

 

Średnie wyniki zadań w części znajomość środków językowych | Macmillan | Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2023

Wykres 6. Średnie wyniki zadań w części znajomość środków językowych

Wypowiedź pisemna

Wypowiedź pisemną w analizowanym arkuszu stanowiło zadanie polegające na napisaniu wiadomości e-mail dotyczącej tematyki z obszaru: podróżowanie i turystyka (wycieczki, zwiedzanie). Zadanie wymagało od zdających umiejętności opisywania wydarzenia, wyjaśnienia podjętej decyzji oraz wyrażania planów na przyszłość.

Średni wynik dla tego zadania wyniósł 47,39% i jest prawie identyczny jak średni wynik w tej części Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty przeprowadzonego przez wydawnictwo Macmillan w roku ubiegłym. Wynik ten odbiega jednak dość mocno od średniego wyniku za ten obszar umiejętności uzyskanego przez uczniów podczas egzaminu w maju 2023 r. (dla przypomnienia – 66% – dane wg CKE, 2023). Ponadto, co ciekawe, uczniowie klas siódmych uzyskali wynik zbliżony do wyniku uczniów klas ósmych, co jest dużą zmianą w stosunku do Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty przeprowadzonego rok temu, kiedy wyniki siódmoklasistów były znacząco niższe. Można przypuszczać, że w szkołach, które brały udział w egzaminie, położono większy nacisk na rozwój umiejętności pisania w zakresie form egzaminacyjnych na wcześniejszych etapach nauki, co przełożyło się na dość dobry wynik uczniów, którzy będą podchodzić do egzaminu w 2025 r.

Aby pomóc uczniom uzyskać wyższy wynik z wypowiedzi pisemnej na egzaminie:

 • zachowuj prace uczniów, aby stworzyć swój bank przykładowych tekstów (np. e-maili, które zazwyczaj pojawiają się na egzaminie; nie muszą to być prace tej konkretnej klasy); co jakiś czas przynieś jedną pracę na lekcję, przepisaną na komputerze (możesz wyświetlić ją na rzutniku lub przygotować fotokopie); uczniowie pracują w parach: czytają uważnie pracę i decydują, co w tej pracy oceniliby dobrze, a co według nich wymaga poprawy, a następnie starają się wspólnie przepisać bardziej problematyczne fragmenty (z uwagi na poziom zaawansowania uczniów – głównie w aspekcie językowym, a nie komunikatywności czy logiki wypowiedzi);
 • zanim uczniowie przystąpią do pisania własnych tekstów (niekoniecznie egzaminacyjnych), zaangażuj całą klasę w burzę mózgów, podczas której stworzycie bank pomysłów przydatnych podczas pisania, np. sposobów na rozpoczęcie i zakończenie tekstu, przydatnych słów i zwrotów na dany temat czy słów łączących.

 

 

Podsumowanie

Przedstawiona powyżej analiza wyników Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty oraz zestawienie ich z danymi zawartymi w Sprawozdaniu z egzaminu ósmoklasisty opublikowanym przez CKE, a także w poprzednich podsumowaniach Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty wydawnictwa Macmillan, pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

 • w zakresie takich obszarów jak rozumienie tekstów słuchanych, funkcje językowe oraz rozumienie tekstów pisanych średnie wyniki egzaminu próbnego są zbliżone do zeszłorocznych wyników podanych przez CKE, jednak w przypadku znajomości środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej różnice w wynikach są znaczące i to tym obszarom należy poświęcić najwięcej uwagi w ostatnim miesiącu przygotowań;
 • sprawności receptywne, a więc czytanie ze zrozumieniem i rozumienie ze słuchu, a także funkcje językowe zostały opanowane przez uczniów na satysfakcjonującym poziomie, jednak należy zwrócić uwagę na zadania otwarte, które wymagają od ucznia samodzielnego sformułowania odpowiedzi w języku angielskim;
 • • uczniowie zdecydowanie najgorzej radzą sobie z zadaniami otwartymi na środki językowe oraz z wypowiedzią pisemną, której jakość również w dużej mierze zależy od produktywnych zasobów leksykalno-gramatycznych osoby zdającej; należy zatem w dalszym ciągu zwracać uwagę na ugruntowanie znajomości najważniejszych struktur językowych.

 

Wszyscy nauczyciele pracujący z Repetytorium Ósmoklasisty oraz z Repetytorium Ósmoklasisty – wersją dwuczęściową będą mogli korzystać bezpłatnie z dodatkowych materiałów autorstwa dr Moniki Cichmińskiej, które są idealnym wsparciem dla uczniów w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty.

 • Open Tasks Practice for egzamin ósmoklasisty – komplet 14 zestawów zadań otwartych w formacie egzaminacyjnym. Każdy zestaw wyczerpuje zagadnienia dotyczące jednego tematu z podstawy programowej i zawiera powtórzenie zawartych w nim zasobów leksykalnych oraz wybranych zagadnień gramatycznych.
 • Egzamin ósmoklasisty Grammar & Writing Practice – zestawy zadań, które wspomogą uczniów klas ósmych w przekrojowym powtórzeniu wiedzy z gramatyki oraz poprowadzą ich przez naukę tworzenia wypowiedzi pisemnych.

 

 

Pobierz raport w pliku PDF

Pobierz aktualny zestaw materiałów

Pobierz zestaw próbnych arkuszy z poprzednich edycji

Podziel się swoją opinią na grupie dla nauczycieli

Autor: dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

Małgorzata Krzemińska-Adamek graduated from Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland, where she also obtained a PhD in Applied Linguistics. She is currently employed as Assistant Professor at the Department of English, MCSU, where she teaches courses in second language acquisition, foreign language didactics and language assessment. As far as her academic activity is concerned, she has authored publications on vocabulary learning, teaching and assessment, including a monograph titled Receptive and Productive L2 Vocabularies: Acquisition, Growth and Assessment (Peter Lang, 2017).

Czytaj dalej