< wróć
zamknij x
« Blog egzaminacyjny
13 kwietnia 2022

Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2022 – podsumowanie wyników1

EKSPERT: dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

Podsumowanie Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty 20221

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego zorganizowany przez wydawnictwo Macmillan przeprowadzony został w dniach 01.02.2022 – 05.04.2022. Zadania egzaminacyjne dostosowano do wytycznych zawartych w Aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego 2 opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w roku szkolnym 2021/2022. Do egzaminu przystąpiło blisko 52 000 uczniów, czyli dwa razy więcej niż w zeszłym roku!

Struktura egzaminu

Próbny egzamin ósmoklasisty składał się z 14 zadań: 3 zadań na rozumienie ze słuchu, 3 zadań na znajomość funkcji językowych, 4 zadań na rozumienie tekstów pisanych, 3 zadań na znajomość środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej. Łącznie z wypowiedzią pisemną omawiany arkusz zawierał 5 zadań otwartych: po jednym dla każdego obszaru umiejętności sprawdzanego na egzaminie. Za zadania te uczniowie mogli zdobyć łącznie 22 punkty z 55 możliwych. Punkty za zadania otwarte stanowiły więc 40% wszystkich punktów, które uczeń mógł uzyskać na egzaminie.

Wyniki ogółem

Ogólne wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty z podziałem na poszczególne województwa podane zostały w tabeli poniżej. Jak wynika z informacji w niej zawartych, do próbnego egzaminu ósmoklasisty przystąpiło aż 51 964 uczniów, a średni wynik w skali kraju wyniósł 57,3%. Dla porównania, średni wynik uzyskany przez uczniów w arkuszu standardowym egzaminu ósmoklasisty w maju 2021 roku to 66% (dane według Sprawozdania za rok 2021 z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego). Należy przypomnieć, że egzamin, który zostanie przeprowadzony w tym roku, będzie zawierać, podobnie jak egzamin w roku ubiegłym, zmiany zawarte w Aneksie odnoszące się m.in. do zmniejszenia ogólnej liczby punktów, obniżenia poziomu trudności słuchanych i czytanych tekstów, a także usunięcia niektórych elementów z obowiązującego zakresu struktur językowych.


Zestawienie wyników egzaminu z podziałem na poszczególne województwa | Macmillan | Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2022

Tabela 1. Zestawienie wyników egzaminu z podziałem na poszczególne województwa.


Obszary umiejętności językowych

Porównanie średnich wyników uzyskanych przez uczniów w odniesieniu do poszczególnych obszarów umiejętności językowych zaprezentowane zostało na wykresie poniżej. Z uzyskanych danych wynika, że najmniej trudności sprawiły uczniom zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych : średni wynik dla tego obszaru to 68,93%. Drugi pod względem łatwości obszar językowy to rozumienie tekstów pisanych. W przypadku zadań sprawdzających tę umiejętność średni wynik wyniósł 67,23%, a więc był on niewiele niższy niż wynik dla funkcji językowych. Trzeci w kolejności średni wynik uzyskali uczniowie w zadaniach na rozumienie ze słuchu, jednak wynik ten był już zauważalnie niższy niż w przypadku pierwszych dwóch obszarów ( 54,42%). Najniższe średnie wyniki odnotowano w przypadku zadań sprawdzających znajomość środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej (odpowiednio 46,52% oraz 45,48%). Powyżej zaprezentowany rozkład wyników dla poszczególnych obszarów umiejętności nie jest zaskoczeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę rezultaty uzyskiwane przez uczniów w poprzednich latach, choć można zaobserwować pewne rozbieżności pomiędzy obecnymi wynikami a efektami zeszłorocznego egzaminu ósmoklasisty. Według Sprawozdania z egzaminu ósmoklasisty z 2021 r., najłatwiejszym obszarem było rozumienie tekstów pisanych (z wysokim wynikiem średnim na poziomie 75%). W przypadku funkcji językowych wynik średni to 71%, a dla rozumienia ze słuchu – 63%. Najniższe wyniki w zeszłym roku uczniowie uzyskali w zadaniach sprawdzających znajomość środków językowych (59%) oraz w wypowiedzi pisemnej (58%). Wyniki analizowanego egzaminu próbnego są zatem nieco niższe od tych, które uzyskali uczniowie przystępujący do egzaminu kończącego szkołę podstawową w zeszłym roku. Z jednej strony to oczywiście zrozumiałe, ponieważ egzamin próbny odbył się w marcu, co oznacza, że w dalszym ciągu będą oni pracować nad doskonaleniem wiedzy i umiejętności językowych oraz rozwojem strategii egzaminacyjnych. Z drugiej jednak – pozwala to na wyciągnięcie wniosku, że w tych przygotowaniach w ostatnich tygodniach przed egzaminem należy uczniów w sposób szczególny wesprzeć.


Średnie wyniki uczniów w zakresie poszczególnych obszarów umiejętności | Macmillan | Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2022

Wykres 1. Średnie wyniki uczniów w zakresie poszczególnych obszarów umiejętności.


Jeśli chodzi o średnie wyniki uzyskane przez uczniów w różnych typach zadań, w przypadku zadań zamkniętych średnia uplasowała się na poziomie66%, a w przypadku zadań otwartych – 43,22%. Na wykresie poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki dla poszczególnych zadań w obrębie egzaminu próbnego (żółtym kolorem wyróżniono zadania otwarte). Najłatwiejszym zadaniem okazało się Zadanie 5 – zadanie typu wybór wielokrotny sprawdzające znajomość funkcji językowych. Średni wynik w przypadku tego zadania to prawie 84%. Najtrudniejszym zadaniem w zakresie całego egzaminu próbnego było natomiast Zadanie 13, czyli otwarte zadanie na znajomość środków językowych (gramatykalizacja). Wynik dla tego zadania to nieco powyżej 22%. Zarówno w przypadku zadania najłatwiejszego, jak i najtrudniejszego nie sposób mówić o zaskoczeniu, jeśli weźmiemy pod uwagę obszary umiejętności oraz typy zadań, za których pomocą sprawdzano określone kompetencje.

Średnie wyniki w poszczególnych zadaniach | Macmillan | Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2022

Wykres 2. Średnie wyniki w poszczególnych zadaniach.

Rozumienie ze słuchu

W części egzaminu próbnego poświęconej sprawdzaniu umiejętności rozumienia ze słuchu uczniowie uzyskali trzeci w kolejności najlepszy rezultat – 54,42%. Na wykresie poniżej zaprezentowano średnie wyniki w odniesieniu do poszczególnych zadań.

Rozumienie ze słuchu | Macmillan | Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2022

Wykres 3. Rozumienie ze słuchu.

Z wykresu wynika wyraźnie, że najłatwiejszym zadaniem w obszarze rozumienia ze słuchu było Zadanie 1, czyli zadanie typu wybór wielokrotny (średni wynik to aż 69,45%). Zadanie to sprawdzało takie wymagania szczegółowe, jak określanie kontekstu wypowiedzi, formułowanie głównej myśli tekstu oraz znajdowanie w wypowiedzi szczegółowych informacji. Wysoki wynik w przypadku tego zadania świadczy o tym, że uczniowie opanowali te umiejętności na dobrym poziomie. Sama konstrukcja zadania natomiast pomaga w skupieniu się na treści nagrania, czemu sprzyja niewielka objętość tekstu pisanego, który przetworzyć musi uczeń, na korzyść materiału ikonograficznego, w zadaniu bowiem przeważają elementy rysunkowe. Ponadto rozwiązywaniu zadań tego typu sprzyja ich przejrzysta struktura do każdego segmentu wypowiedzi bowiem przynależy jedno pytanie, co znacznie ułatwia uczniowi orientację w zadaniu.

Zadanie 2 , mimo że również jest zadaniem zamkniętym, okazało się trudniejsze od Zadania 1, a średni wynik w jego przypadku wyniósł 48,39%. Trudność tego zadania polega przede wszystkim na tym, że uczniowie wysłuchują kilku tekstów, do których odnoszą się podane w zadaniu wypowiedzi, a więc słuchając, uczniowie muszą jednocześnie analizować wszystkie podane opcje, odrzucając błędne i wybierając poprawną dla każdej osoby mówiącej. Wybór ten jest często o tyle trudny, że w tekstach zawarte są mylące informacje, które sprawiają, że podane warianty odpowiedzi mogą wydawać się uczniom prawdopodobne. Ponadto opcja, która nie pasuje do żadnego tekstu, celowo sformułowana jest w taki sposób, żeby odnosić się w jakimś zakresie do kilku słuchanych wypowiedzi.

Najtrudniejszym zadaniem spośród tych, które sprawdzały umiejętność rozumienia ze słuchu, okazało się Zadanie 3, które jest zadaniem otwartym polegającym na uzupełnieniu luk w notatce informacjami zaczerpniętymi z wysłuchanego tekstu. Średni wynik uzyskany przez uczniów w tym zadaniu to nieco ponad 37%. Zadania tego typu sprawiają trudności uczniom nie tylko z powodu problemów związanych ze zrozumieniem tekstu, lecz także, a może przede wszystkim, z uwagi na to, że muszą oni samodzielnie sformułować odpowiedź. Wymaga to dysponowania produktywną wiedzą językową (gównie leksykalną: na poziomie pojedynczych słów oraz fraz), pozwalającą na poprawne uzupełnienie luk.

Ogólny średni wynik dla zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu jest zadowalający, jednak zaleca się dalszą pracę nad rozwijaniem umiejętności typowych dla tych zadań, w szczególności związanych ze znajdowaniem w tekście określonych informacji. Przede wszystkim jednak należy zwrócić uwagę na dalsze ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań otwartych. Można to osiągnąć na przykład poprzez dodawanie zadania otwartego do każdej lekcji nakierowanej na rozwijanie sprawności słuchania jako ostatniego zadania na rozumienie, w którym będziemy prosić uczniów o podanie większej ilości szczegółów niż podczas standardowego dwukrotnego odsłuchania tekstu. Oprócz tego, w związku z tym, że zadania otwarte wymagają samodzielnego poprawnego sformułowania odpowiedzi, należy kontynuować rozwijanie i pogłębianie produktywnej wiedzy dotyczącej struktur leksykalno-gramatycznych.

Znajomość funkcji językowych

Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych okazały się najprostsze z poleceń zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, a uczniowie uzyskali łączny średni wynik na poziomie prawie 69%. Jeśli chodzi o średnie wyniki dla poszczególnych zadań, w przypadkuZadania 4 było to 69,53%,Zadania 5 – 83,56%, a Zadania 6 – 40,61%. Wyniki te wskazują na zróżnicowany poziom trudności tych zadań.

Znajomość funkcji językowych | Macmillan | Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2022

Wykres 4. Znajomość funkcji językowych


Zadaniem, które nie sprawiło uczniom specjalnej trudności, było Zadanie 5, polegające na wyborze odpowiedniej reakcji spośród trzech opcji w odniesieniu do podanej sytuacji. Uczniowie uzyskali w jego przypadku zadowalający średni wynik, który świadczy o dobrym receptywnym opanowaniu różnorodnych sposobów wyrażania funkcji językowych, takich jak formułowanie prośby, wyrażanie emocji, doradzanie czy uzyskiwanie szczegółowych informacji.

Nieco trudniejszym zadaniem niż poprzednie okazało się Zadanie 4 – zadanie na dobieranie reakcji do podanych wypowiedzi. Uzyskany przez uczniów wynik jest zadowalający i zbliżony do średniej za całą sekcję poświęconą funkcjom językowym. Zadanie to jest dość wymagające, ponieważ uczniowie muszą jednocześnie słuchać nagrania i dokładnie analizować podane opcje pod względem znaczeń, jakie są w nich przekazywane. Mimo dość dobrego wyniku w tym zadaniu warto nadal ćwiczyć z uczniami rozmaite sposoby wyrażania funkcji językowych. Skupiając się na typowych zadaniach egzaminacyjnych (z podręcznika, repetytorium, informatora czy arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat), nie zapominajmy o dokładnej analizie wszystkich opcji, nie tylko poprawnej odpowiedzi, zachęcając uczniów do wyjaśniania różnic znaczeniowych pomiędzy poszczególnymi wypowiedziami bądź określania, jaką funkcję językową one wyrażają.

Zadanie 6 , które było jedynym zadaniem otwartym sprawdzającym znajomość funkcji językowych, okazało się najtrudniejsze dla uczniów. Na przykładzie średniego wyniku dla tego zadania oraz Zadania 5 (różnica ponad 40%) widać, jak duży jest rozdźwięk między receptywnym a produktywnym zasobem językowym uczniów (co widać także w przypadku zadań na środki językowe, o czym poniżej). Mimo że luki, które powinny zostać uzupełnione przez uczniów, oparte są na dość popularnych zwrotach (Would you like…? Wy don’t we…? Why not…?), podanie poprawnych odpowiedzi nie jest zadaniem łatwym. Dodatkową trudnością w zadaniu 6 jest bowiem to, że uczniowie muszą sformułować poprawne odpowiedzi, wnioskując je z kontekstu dialogu, a więc dużą rolę w poprawnym rozwiązaniu odgrywa umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Rozumienie tekstów pisanych

W części egzaminu poświęconej czytaniu ze zrozumieniem uczniowie osiągnęli średni wynik na poziomie 67,23%, co jest rezultatem prawie tak samo dobrym jak w przypadku funkcji językowych. Trzy spośród czterech zadań sprawdzających poziom rozumienia tekstów pisanych uzyskały wyniki zbliżone do średniego wyniku całej sekcji:Zadanie 7, Zadanie 8 iZadanie 10 z wynikami odpowiednio: 69,02%, 70,1% i 69,98%. Natomiast średni wynik uzyskany za Zadanie 9 był nieco niższy od pozostałych – 63,83%.

Rozumienie tekstów pisanych| Macmillan | Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2022

Wykres 5. Rozumienie tekstów pisanych

Zadania 7, 8 i 10 okazały się dla uczniów łatwe – w przypadku wszystkich trzech średnie wyniki oscylowały w granicach 70%. Dobry wynik uzyskany za Zadanie 7 może wiązać się z tym, że uczniowie w ramach tego typu zadań otrzymują do przeczytania stosunkowo krótkie teksty, a do każdego z nich przynależy jedno polecenie typu wybór wielokrotny (wyjątkiem jest zadanie 7.4., w którym uczniowie określają główną myśl dwóch tekstów). Struktura zadania jest zatem jasna i klarowna, co z pewnością pomaga w skupieniu się na rozumieniu i wyborze poprawnej odpowiedzi. Zadanie 8 to najłatwiejsze zadanie w tym obszarze, a polegało ono na uzupełnieniu luk w tekście usuniętymi z niego zdaniami. Choć oczywiście w zadaniach tego typu wiele zależy od poziomu językowego oraz poziomu skomplikowania logicznego tekstu, wysoki średni wynik uzyskany przez uczniów może świadczyć o tym, że są oni w stanie odnaleźć w wypowiedzi elementy, które odpowiadają za wewnętrzną spójność tekstu, będące „łącznikami” pomiędzy usuniętymi zdaniami a jego resztą. W tekście w analizowanym zadaniu takimi elementami były m.in. zaimki ( it – chocolate, them – Aztecs). Zadanie 10, mimo otwartej formuły, nie sprawiło uczniom większych problemów. Tłumaczyć to można faktem, że w tym zadaniu uczniowie, po przeczytaniu obcojęzycznego tekstu, uzupełniają brakującymi informacjami streszczenie napisane w języku ojczystym. Luki odnosiły się do fragmentów tekstu, które sformułowane były w dość prostym języku, ponadto podawanie odpowiedzi w języku polskim pozwala na uniknięcie błędów związanych z poprawnością językową, typowych dla uzupełniania streszczenia w języku angielskim.

Najtrudniejszym zadaniem sprawdzającym umiejętność czytania ze zrozumieniem było Zadanie 9. Z jednej strony można mówić o zaskoczeniu, ponieważ jest to zadanie typu zamkniętego, które co do zasady są dla uczniów łatwiejsze. Jednak w tym przypadku formuła zadania zamkniętego okazała się bardziej wymagająca. Uczniowie mieli przeczytać trzy teksty i do każdego z nich dopasować zdanie je opisujące, przy czym jeden z tekstów powinien zostać przypisany do dwóch zdań. Struktura zadania z pewnością nie jest dla uczniów łatwa, muszą oni bowiem skupić się na kilku elementach jednocześnie, a dodatkowym utrudnieniem jest to, że zarówno w tekstach, jak i samych zadaniach pojawiają się bliskie semantycznie sformułowania, mające na celu zmylić osoby zdające. Przykładowo, zadanie 9.1. ( is especially popular with visitors on one day of the week ) odnosi się do tekstu C, w którym odnajdujemy informację: The market is open six days a week, but Saturday is the best day to visit the place. There are lots of sellers then. Unfortunately, there are also lots of buyers, so it’s best to visit the market in the morning. Jednak informacja o jednym dniu tygodnia pojawia się również w tekście A, tyle że wybór tego tekstu byłby oczywiście błędny ( The market only opens on Sundays.).

Wysokie wyniki uzyskane przez uczniów w zadaniach sprawdzających poziom zrozumienia tekstów pisanych świadczą o tym, że uczniowie na dobrym poziomie opanowali różne rodzaje umiejętności powiązanych ze sprawnością czytania (np. odczytywanie głównej myśli tekstu czy odnajdywanie informacji szczegółowych). Wskazane jest jednak dalsze wykonywanie zadań typowo egzaminacyjnych, by wspomóc uczniów w rozwoju strategii egzaminacyjnych. Warto również zapewnić uczniom ekspozycję na różnorodne typy tekstów (również pod względem długości), a także zadbać o ich zróżnicowanie tematyczne, co pozwoli uczniom dodatkowo poszerzać receptywną znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. Należy także zadbać o to, by uczniowie przy okazji pracy z jednym tekstem wykonywali wiele typów zadań, od najbardziej ogólnych, jak określanie głównej myśli, do najbardziej szczegółowych (np. samodzielne streszczanie, zarówno w języku angielskim, jak i polskim).

Znajomość środków językowych

W przypadku tej części egzaminu uczniowie uzyskali dość niskie wyniki – średnia za wszystkie trzy zadania wyniosła 46,52%. Dwa pierwsze zadania z tego obszaru, czyli Zadanie 11 i Zadanie 12, mają niemalże identyczne, dość wysokie wyniki na poziomie nieco powyżej 59%. Jednak Zadanie 13, w przypadku którego średni wynik to tylko 22,05%, mocno zaniża średnią za zadania na środki językowe.

Znajomość środków językowych | Macmillan | Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2022

Wykres 6. Znajomość środków językowych.

Zarówno Zadanie 11, jak i Zadanie 12 to zadania zamknięte, w których uczniowie wybierają opcje najlepiej uzupełniające luki w tekście. W Zadaniu 11 nacisk położony jest na leksykę – uczniowie decydują, które słowo z ramki pasuje do danej luki. Zadanie to ma o tyle specyficzną strukturę, że w ramce podanych jest sześć słów, a luk w tekście jest o połowę mniej. Opcje ułożone są w taki sposób, że dla każdej poprawnej odpowiedzi podane jest jedno słowo, stanowiące dla niego silny dystraktor (ta sama część mowy, często powiązana znaczeniowo lub pod względem formy z poprawną odpowiedzią). Uczniowie, którzy zauważą tę prawidłowość, będą więc wybierać nie tyle z sześciu, ile z dwóch prawdopodobnych opcji. Z kolei Zadanie 12 to zadanie typu: wybór wielokrotny, skupiające się przede wszystkim na strukturach czy elementach gramatycznych. W przypadku analizowanego zadania były to na przykład określniki (quantifiers: some/every/all) czy stopniowanie przymiotników, które, przynajmniej na poziomie receptywnym, zostały opanowane przez uczniów w stopniu zadowalającym.

Jeśli chodzi o Zadanie 13, było ono jedynym zadaniem sprawdzającym znajomość środków językowych, które miało charakter otwarty. Bardzo niski wynik jest bez wątpienia efektem tego, że uczniowie nie posiadają jeszcze ugruntowanej wiedzy produktywnej w zakresie struktur leksykalno-gramatycznych. O ile są w stanie poprawnie rozwiązać zadania zamknięte, o tyle samodzielne sformułowanie poprawnej językowo odpowiedzi stanowi dla nich nadal duże wyzwanie. Jeśli chodzi o sam dobór struktur gramatycznych w zadaniu, znalazły się wśród nich elementy trudniejsze (np. konstrukcja porównawcza as … as), ale również takie, które pojawiają się w programie dość wcześnie (np. czas present simple dla wyrażania częstotliwości wykonywania danych czynności). W przypadku tej drugiej struktury trudność mogło stanowić natomiast to, że w zadaniu 13.2. testowana była umiejętność ułożenia pytania w tym czasie w trzeciej osobie liczby pojedynczej).

Wyniki zadań dotyczących znajomości środków językowych pokazują bardzo wyraźnie, że jest to obszar języka wymagający nadal dużej uwagi zarówno ze strony uczniów, jak i pomagających im w przygotowaniu do egzaminu nauczycieli. W szczególności należy skupić się na produktywnym użyciu struktur leksykalno-gramatycznych, ponieważ, jak pokazał średni wynik dla Zadania 13, problemy w tym zakresie pojawiają się nawet w przypadku dość prostych, nauczanych wcześnie i wielokrotnie ćwiczonych struktur językowych.

Wypowiedź pisemna

Wypowiedź pisemną w omawianym arkuszu stanowiło zadanie, w którym uczniowie mieli napisać wiadomość e-mail do koleżanki z Anglii. Tematyka zadania (podróżowanie, zwiedzanie, spędzanie czasu wolnego) jest dość prosta i pojawia się na lekcjach często, zatem teoretycznie uczniowie wyposażeni są w odpowiednie zasoby językowe (np. leksykalne), by poradzić sobie z tym zadaniem. Mimo to średni wynik za wypowiedź pisemną był najniższym w całym egzaminie.

Tworząc własną wypowiedź pisemną, uczniowie muszą nie tylko odnieść się, lecz także rozwinąć punkty zawarte w poleceniu , uzyskując punkty za treść, jak również za spójność i logikę wypowiedzi. Powodem problemów z rozwinięciem punktów może być zarówno ograniczona wiedza z zakresu środków językowych, która nie pozwala wyartykułować własnego pomysłu w sposób zrozumiały dla sprawdzającego, jak i popełniane przez uczniów błędy językowe. Ocenie podlega zakres użytych zasobów gramatycznych i leksykalnych oraz poprawność językowa, która, jak pokazało zadanie otwarte sprawdzające środki językowe, jest wciąż słabą stroną uczniów.

Podsumowanie

Powyższa analiza wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty pozwoliła na wyciągnięcie wniosków dotyczących poziomu przygotowania uczniów do egzaminu w zakresie poszczególnych obszarów językowych oraz typów zadań. Obszary językowe, które wciąż wymagają największej uwagi, są następujące:

  • Sprawności receptywne (Rozumienie ze słuchu i Rozumienie tekstów pisanych): Zaleca się dalszą koncentrację na umiejętnościach związanych z zadaniami otwartymi, w szczególności tymi, w których uczniowie samodzielnie formułują odpowiedzi w języku angielskim. W przypadku zadań zamkniętych należy ćwiczyć radzenie sobie z dystrakcją, na przykład poprzez dokładniejszą analizę zadań oraz czytanych/słuchanych tekstów, a także zachęcanie uczniów do znajdowania fragmentów tekstu uzasadniających poprawność odpowiedzi lub niepoprawność pozostałych opcji.
  • Znajomość funkcji językowych: W związku z tym, że główną trudność sprawiają uczniom zadania otwarte, szczególną uwagę warto zwrócić na poszerzanie produktywnej znajomości sposobów wyrażania funkcji językowych.
  • Znajomość środków językowych: Podobnie jak w przypadku funkcji językowych, należy skupić się głównie na ćwiczeniu poprawnego użycia struktur leksykalno-gramatycznych. Warto również poświęcić uwagę prostym, podstawowym elementom języka, ponieważ, jak pokazały wyniki zadań, nie zostały one produktywnie opanowane w zadowalającym stopniu.
  • Wypowiedź pisemna: Przygotowując uczniów do tej części egzaminu, warto skupić się na ćwiczeniu tematycznie zorganizowanego słownictwa, z uwzględnieniem zarówno bogactwa językowego, jak i poprawności.

Pobierz raport w pliku PDF

Pobierz zestaw próbnych arkuszy z poprzednich edycji

Podziel się swoją opinią na grupie dla nauczycieli

Wykres 7. Średnie wyniki Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty 2022.

Przypisy

    1. Próbny Egzamin Ósmoklasisty to bezpłatny, cykliczny program, który pozwala nauczycielom sprawdzić stopień przygotowania uczniów do egzaminu. Zestaw omawianych arkuszy można pobrać na dedykowanej stronie programu. Przejdź na stronę Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty »
    2. Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022. Data publikacji dokumentu: 1 września 2021 r. (Pobierz na cke.gov.pl »)
Autor:
dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

Małgorzata Krzemińska-Adamek graduated from Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland, where she also obtained a PhD in Applied Linguistics. She is currently employed as Assistant Professor at the Department of English, MCSU, where she teaches courses in second language acquisition, foreign language didactics and language assessment. As far as her academic activity is concerned, she has authored publications on vocabulary learning, teaching and assessment, including a monograph titled Receptive and Productive L2 Vocabularies: Acquisition, Growth and Assessment (Peter Lang, 2017).

Czytaj dalej