« Blog egzaminacyjny 15 lutego 2023

Próbna Matura w formule 2023 – podsumowanie wyników (poziom rozszerzony)

Ekspert:: dr Jacek Łagun

Próbna Matura w formule 2023 – podsumowanie wyników (poziom rozszerzony)

Podsumowanie Próbnego Egzaminu Maturalnego w formule 2023 1
poziom rozszerzony (edycja listopadowa)

Zobacz również podsumowanie poziomu podstawowego »

Spis treści

• Wstęp »
• Struktura egzaminu »
• Wyniki ogółem »
• Analiza wyników dla poszczególnych obszarów umiejętności »
• Podsumowanie »


Pobierz podsumowanie w pliku PDF


Próbny egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym, przygotowany przez ekspertów wydawnictwa Macmillan, odbywał się w dniach 8.11.2022 r. – 31.01.2023 r. Zadania testowe zawarte w arkuszu egzaminacyjnym zostały opracowane w zgodzie z wytycznymi zawartymi w dokumentach opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną:Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/20232 i Aneksie do Informatora obowiązującym w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/20243. W ramach programu otrzymaliśmy od nauczycieli wyniki 1149 uczniów, z trzech roczników, którzy maturę na poziomie rozszerzonym w tzw. nowej formule będą zdawać w latach 2023 (842 uczniów), 2024 (274 uczniów) oraz 2025 (33 uczniów).

Niniejszy raport ma na celu podsumowanie wyników, które uzyskali uczniowie piszący próbny egzamin, oraz określenie poziomu trudności jego poszczególnych części i wchodzących w ich skład zadań maturalnych. Dodatkowo będzie on zawierał analizę przyczyn trudności, z którymi musieli sobie radzić piszący.

Struktura egzaminu

Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym składał się z 10 zadań: 3 na rozumienie ze słuchu, 3 na rozumienie tekstów pisanych, 3 na znajomość́ środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej. Warto zauważyć, że w 2023 roku po raz pierwszy na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym pojawią się zadania o charakterze otwartym w części sprawdzającej rozumienie tekstów pisanych oraz mogą pojawić się zadania otwarte w części sprawdzającej rozumienie ze słuchu. Łącznie z wypowiedzią̨ pisemną w omawianym teście znalazło się̨ pięć zadań otwartych. Prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań otwartych dawało uczniowi aż 29 punktów.

Wyniki ogółem

Poniższa tabela prezentuje ogólne rezultaty Próbnego Egzaminu Maturalnego na poziomie rozszerzonym z podziałem na poszczególne województwa. Znajdują się w niej dane oparte na wynikach 1149 uczniów (842 uczniów zdających maturę w 2023 r., 274 uczniów zdających egzamin w 2024 r. oraz 33 – w 2025 r. i później), a średni wynik w skali kraju to 66,65%. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie z następujących województw: podlaskiego (78,51%), podkarpackiego (73,56%) i śląskiego (73,44%). Najniższe wyniki odnotowano w województwie łódzkim (42,13%) i kujawsko-pomorskim (46,79%).

Tabela 1: Zestawienie wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym z podziałem na poszczególne województwa

Do interesujących wniosków można dojść, analizując wyniki uczniów z poszczególnych roczników. Na poniższym wykresie jasno widać, że dodatkowy rok pracy więcej daje średni przyrost wyniku z egzaminu na poziomie około 19%. Warto też spojrzeć na wyniki uczniów, którzy mają zdawać maturę dopiero za dwa lata. W tym przypadku na osiągnięte rezultaty niewątpliwie wpłynęły dwa czynniki – mały rozmiar badanej grupy oraz wysoki poziom reprezentowany przez drugoklasistów, którym nauczyciele dali szansę podejść do próbnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Wykres 1: Średnie wyniki z próbnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym dla poszczególnych roczników

Na znajdującym się poniżej wykresie, demonstrującym wyniki poszczególnych części egzaminu, można zaobserwować, że wyniki z zadań testujących umiejętności receptywne (rozumienie ze słuchu – 72,26% i rozumienie tekstów pisanych – 69,28%) były wyższe od efektów uzyskanych z pozostałych części egzaminu (znajomość środków językowych – 59,56% oraz wypowiedź pisemna – 64,18%). Osiągnięte przez uczniów rezultaty różnią się od tych na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z 2022 roku (według informacji zawartych w Sprawozdaniu z egzaminu maturalnego za rok 2022, CKE)4. O ile wynik z czytania jest niższy (w 2022 roku wyniósł 78%), o tyle rezultaty z pozostałych części egzaminu są wyższe (w 2022 roku były następujące: rozumienie ze słuchu - 68%, znajomość środków językowych - 41%, wypowiedź pisemna – 63%). Tradycyjnie już to znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemna stanowiły dla osób podchodzących do próbnego egzaminu największe wyzwanie. W oczywisty sposób wiąże się to z faktem, że łatwiej jest wykazać się zrozumieniem języka obcego niż wiedzą poszczególnych słów i struktur oraz umiejętnością tworzenia rozbudowanego tekstu o dużym stopniu zaawansowania.

Wykres 2: Średni wynik poszczególnych części egzaminu na poziomie rozszerzonym

Analiza wyników dla poszczególnych obszarów umiejętności

Rozumienie ze słuchu

Uczniowie piszący egzamin próbny na poziomie rozszerzonym najmniej problemów mieli z częścią rozumienie ze słuchu (72,26%). Średni wynik z poszczególnych części sprawdzających tę zdolność to: zadanie 1. (75,63%), zadanie 2. (78,21%) oraz zadanie 3. (59,77%). Na szczególną uwagę zasługuje znacząca różnica między rezultatami osiągniętymi w zadaniach 1. i 2. oraz zadaniu 3. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że różnica ta wynika bezpośrednio z faktu, że zadania 1. i 2. to zadania zamknięte, a zadanie 3. to zadanie otwarte.

Wykres 3: Średnie wyniki zadań w części Rozumienie ze słuchu

W zadaniu 1. uczestnicy egzaminu wybierali spośród trzech lub czterech możliwości tę, która zawierała odpowiedź na pytania do słuchanego tekstu. Zadanie to było nieco trudniejszym wyzwaniem niż zadanie 2., w którym uczniowie musieli dopasować osoby do przekazywanych informacji. Oba rodzaje zadań są uczniom nieobce, stąd też różnica w rezultatach mieści się w ramach błędu statystycznego. Dodatkowym wyzwaniem w zadaniu 2. był fakt, że, zgodnie z Aneksem do Informatora, poziom językowy tekstów, które zostały użyte w tej części egzaminu, odpowiadał poziomowi B2+ w zakresie rozumienia wypowiedzi.

Jako że zadanie 3. było zadaniem otwartym, wyniki osiągnięte w nim przez osoby, które podeszły do matury próbnej, były znacząco niższe od dwóch pozostałych zadań. Ten typ zadania sprawdza znajomość bardziej zaawansowanych środków leksykalnych, umiejętność odczytywania znaczeń oraz parafrazowania usłyszanych informacji bądź też dokonywania ich syntezy. Na przykład w punkcie 3.2. uczniowie musieli zauważyć, że za luką znajduje się słowo part oraz nie ulec pokusie wpisania nazw miast Miami, Orlando i New Orleans, pomimo że w nagraniu to te nazwy łączą się z czasownikiem opisującym podróż (flew) i w naturalny sposób łączy się z visited. Jak łatwo da się zauważyć, nie wystarczy w skupieniu słuchać, czekając na ciąg słów brzmiący identycznie z tym, co uczeń widzi przed sobą na karcie z zadaniem egzaminacyjnym, ale wymagane jest zrozumienie informacji i przekształcenie jej tak, żeby przekazywała tę samą treść, w poprawny sposób uzupełniając lukę w zdaniu.

Aby pomóc uczniom wypracować skuteczne strategie mające na celu radzenie sobie z zadaniami tego typu, warto wspólnie przeprowadzać analizę tego, jak są one zbudowane. W tym celu można wykorzystać następujące pomysły:

 • napisz i nagraj: uczniowie otrzymują zdania na wzór tych z zadania 2. i pracując w parach, przygotowują wypowiedzi do każdego ze zdań. Następnie nagrywają te wypowiedzi, używając telefonów komórkowych, i dzielą się nagraniami z inną parą, która ma połączyć nagrania ze zdaniami.
 • zapisz moje myśli: nauczyciel przygotowuje 3–5 zdań zawierających kilka informacji. Następnie czyta te zdania 2 razy, a uczniowie mają za zadanie zapisać jego myśli, starając się użyć jak najmniej słów, które pojawiły się w wypowiedzi nauczyciela. Można wprowadzić element współzawodnictwa, informując uczniów, że wygrywa osoba/para/grupa, która przekaże usłyszane myśli, powtarzając najmniejszą liczbę wyrazów.

Przykłady ćwiczeń z Repetytorium do szkół ponadpodstawowych, które pomogą uczniom w rozwijaniu powyższych umiejętności:

 • Ćw. 2 str. 27
 • Ćw. 3 str. 75
 • Ćw. 3 str. 91

 

Rozumienie tekstów pisanych

Wykres 4: Średnie wyniki zadań w części Rozumienie tekstów pisanych

Średni wynik, który uzyskali uczniowie za tę część egzaminu, to 69,28%. Najmniej problemów przysporzyło im zadanie 5. (81,32%) polegające na dopasowaniu luk do zdań usuniętych z tekstu. Niewiele trudniejsze okazało się zadanie 4. (77,42%), w którym uczniowie mieli połączyć pytania z fragmentami tekstu odnoszącymi się do wyżej wymienionych pytań. Natomiast zadanie 6. (56,66%), sprawdzające rozumienie tekstów pisanych na dwa różne sposoby (pytania z czterema możliwymi odpowiedziami oraz uzupełnianie zdań po angielsku w oparciu o treść przeczytanego tekstu), okazało się zdecydowanie trudniejsze. Obie części zadania wymagały od uczniów zdolności syntezy oraz dogłębnej analizy poszczególnych fragmentów tekstów. Dla przykładu, aby odpowiedzieć na pytanie 6.3., uczniowie musieli znaleźć fragment opisujący opinię Basila Hallwarda w tekście, a następnie zdecydować, która z podanych opcji wyraża ją najlepiej. Ze względu na charakter podanych wariantów nie wystarczyło w tym przypadku znalezienie tych samych lub podobnych słów w tekście oraz w jednej z podanych odpowiedzi. Dodatkowo prawidłowa odpowiedź na pytanie 6.4., dotyczące oceny charakteru Basila Hallwarda, zależała od zrozumienia, w jaki sposób dialog między postaciami wpływa na ocenę wspomnianej postaci oraz – o czym nie wolno zapominać – od znajomości przymiotników użytych w poszczególnych opcjach odpowiedzi.

Dużym wyzwaniem dla osób piszących egzamin była też druga część zadania 6. Tutaj trudność wynikała nie tyle z interpretacji informacji w tekście, ile z konieczności znalezienia precyzyjnych odpowiedzi w tekście napisanym językiem o dużym stopniu zaawansowania i komplikacji. Oznacza to, że uczniowie musieli oprócz zrozumienia tekstu wykazać się także zdolnością selekcji znajdujących się w nim informacji.

Aby pomóc uczniom wypracować skuteczne strategie mające na celu radzenie sobie z zadaniami tego typu, można wypróbować następujące pomysły:

 • przeczytaj i oceń: korzystając z Internetu, uczniowie w domu przygotowują krótką wypowiedź bądź krótki fragment wywiadu ze znaną im osobą. Następnie w grupach dzielą się przygotowanymi tekstami i po ich przeczytaniu opisują charakter bohatera wywiadu za pomocą maksymalnie 3 przymiotników. Na koniec porównują swoje oceny każdej z osób.
 • przeczytaj i rozwiń: nauczyciel podaje uczniom zdanie podsumowujące fragment tekstu, a zadaniem uczniów jest stworzyć akapit zgodny z tym zdaniem. Następnie porównują wyniki swojej pracy w grupach.

Przykłady ćwiczeń z Repetytorium do szkół ponadpodstawowych, które pomogą uczniom w rozwijaniu powyższych umiejętności:

 • Ćw. 2 str. 29
 • Ćw. 2 str. 45
 • Ćw. 2 str. 93

 

Znajomość środków językowych

Wykres 5: Średnie wyniki zadań w części Znajomość środków językowych

Na próbnym egzaminie maturalnym w formule 2023 wyniki osiągnięte w części sprawdzającej znajomość środków językowych były zdecydowanie niższe niż w przypadku rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych (średni wynik – 59,56%). Niemniej jednak w tej części egzaminu, tak jak w poprzednich dwóch, zaobserwować można znaczącą rozpiętość wyników pomiędzy tworzącymi ją ćwiczeniami. Zadanie 7. (74,02%) przysporzyło uczniom zdecydowanie mniej problemów niż kolejne dwa. Uczniowie musieli w nim uzupełniać luki za pomocą jednej z czterech podanych opcji. Fakt, że w tym zadaniu uczniowie uzyskali najlepsze wyniki, nie powinien być zaskoczeniem, gdyż jest to zadanie zamknięte. Zadanie 8. (53,68%) jest zadaniem otwartym, w którym nie wystarczy rozpoznać poprawną odpowiedź, a należy dopasować słowo do odpowiedniej luki oraz, co jest kluczowe, przekształcić używany wyraz.

Zadaniem, które nastręczyło uczestnikom egzaminu próbnego najwięcej problemów w części sprawdzającej znajomość środków językowych, było zadanie 9. (43,76%), w którym uczniowie musieli przetłumaczyć brakujące fragmenty zdań. Warto zaznaczyć, że testowane struktury odznaczały się wysokim stopniem trudności i osiągnięcie w nim dobrego rezultatu wymagało dogłębnej znajomości szeregu zaawansowanych struktur leksykalnych i gramatycznych.

Aby pomóc uczniom wypracować skuteczne strategie mające na celu radzenie sobie z zadaniami tego typu, można wypróbować następujące pomysły:

 • kto da więcej?: na zakończenie lekcji uczniowie mogą grać w grę, w której nauczyciel podaje jeden wyraz, a uczniowie pracujący w parach muszą podać jak najwięcej słów pochodzących od tego wyrazu. Aby zachęcić uczniów do poszerzania swojego słownictwa, na 30 sekund przed sprawdzeniem list wyrazów przygotowanych przez uczniów mogą oni otrzymać pozwolenie na użycie telefonów w celu wyszukania jak największej liczby wyrazów pochodnych w Internecie.
 • warto w trakcie wprowadzania/powtarzania, zwłaszcza mniej oczywistych, struktur gramatycznych prosić uczniów o podawanie paralelnych konstrukcji w języku polskim. Ważne jest przy tym, żeby skupiać się zarówno na podobieństwach tych struktur do języka polskiego, jak i na ich różnicach i potencjalnych problemach. Na przykład w trakcie rozmów na temat okresów warunkowych dobrze jest zwrócić uczniom uwagę na to, że drugi i trzeci okres warunkowy mają ten sam odpowiednik w naszym języku.

Przykłady ćwiczeń z Repetytorium do szkół ponadpodstawowych, które pomogą uczniom w rozwijaniu powyższych umiejętności:

 • Ćw. 3 str. 80
 • Ćw. 2 str. 81
 • Ćw. 4 str. 171
 • Zadania na stronach Grammar Reference i Use of English Extra Practice.

 

Pamiętaj też o wyjątkowych materiałach do Repetytorium, Impulse i New Password, które stworzyły ekspertki, aby wesprzeć przygotowanie do tej części nowego egzaminu maturalnego!

 • Use of English Practice Book for Matura autorstwa dr Moniki Cichmińskiej zawiera ponad 80 zadań na środki językowe, z czego 70 to zadania otwarte.
 • New Matura Practice: Grammaticalization autorstwa Marty Rosińskiej umożliwia trening zadań otwartych na gramatykalizację na obu poziomach egzaminu maturalnego.
 • New Matura Practice: Lexical Sets , czyli zestaw 24 zadań na set leksykalny autorstwa dr Moniki Cichmińskiej. Dostępny bezpłatnie dla wszystkich nauczycieli szkół średnich po zarejestrowaniu na stronie. Pobierz »

 

Wypowiedź pisemna

Średni wynik z części egzaminu sprawdzającej umiejętności uczniów w zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym to 64,18%. Jest on wyższy od średniego wyniku z części sprawdzającej znajomość środków językowych i niższy od części sprawdzających umiejętności receptywne uczniów. W trakcie tegorocznego próbnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym uczniowie mieli do wyboru napisać list do autora artykułu lub rozprawkę. Na egzaminie maturalnym w 2022 roku (według informacji zawartych w Sprawozdaniu z egzaminu maturalnego za rok 2022, CKE) uczniowie osiągnęli średni wynik 63% i był on niewiele niższy w porównaniu z 64% uzyskanymi przez uczniów w analizowanym próbnym egzaminie.

Wypowiedź pisemna na poziomie rozszerzonym wymaga znajomości zaawansowanych struktur gramatycznych i rozbudowanego słownictwa oraz zdolności użycia powyższych bez popełniania błędów. Oprócz tego ta część egzaminu sprawdza, czy uczeń umie wyrażać myśli o znacznym stopniu komplikacji w logiczny sposób w języku angielskim. Stąd też ta część egzaminu często wydaje się najpoważniejszym wyzwaniem stojącym przed podchodzącymi do niego osobami.

Aby pomóc uczniom wypracować skuteczne strategie mające na celu radzenie sobie z zadaniami tego typu, można wypróbować następujące pomysły:

 • dwustopniowe planowanie: w celu przygotowania bogatszego słownictwa do użycia w trakcie pisania warto zachęcić uczniów, żeby po zaplanowaniu treści swoich wypracowań poświęcili pewną ilość czasu na stworzenie listy słów, których będą mogli użyć przy wypełnianiu kolejnych punktów w zadaniu pisemnym.
 • zakazane słowa: uczniowie dyskutują na temat słów o wysokim stopniu pospolitości, których warto unikać w trakcie pisania wypracowań (np. good, bad, interesting, thing, get), a następnie w grupach tworzą listy słów, których można użyć w miejsce słów „zakazanych”. Dobrą praktyką jest pozwolić uczniom na korzystanie z tych list w trakcie pisania wypracowań na zajęciach.

Przykłady ćwiczeń z Repetytorium do szkół ponadpodstawowych, które pomogą uczniom w rozwijaniu powyższych umiejętności:

 • Ćw. 2 str. 99
 • Sekcje Know your phrases w lekcjach poświęconych wypowiedzi pisemnej
 • Ćw. 3 str. 131

 

Podsumowanie

W niniejszym raporcie przeprowadzona została analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego w formule 2023 na poziomie rozszerzonym, pozwalająca sformułować wnioski na temat poziomu trudności całego egzaminu, poszczególnych jego części oraz typów zadań́, które ten egzamin zawiera. Dodatkowo znajdują się w nim sugestie dotyczące tego, w jaki sposób można pomóc uczniom wypracować strategie przygotowujące ich do tego egzaminu, ze szczególnym uwzględnieniem zadań otwartych

Analiza wyników prowadzi do wniosku, że aby wesprzeć uczniów w przygotowaniach do największego w ich dotychczasowym życiu wyzwania, jakim jest egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym, należy zwrócić uwagę na następujące umiejętności::

 • W zakresie rozumienia ze słuchu: ważne jest, aby rozwijać zdolność używania kontekstu do odgadywania znaczeń oraz parafrazy usłyszanych informacji w sposób pasujący do kontekstu zdania, które uczeń ma uzupełnić. Nie wolno także zapominać o nauczaniu umiejętności selekcji informacji, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co to są dystraktory i w jaki sposób są one wykorzystywane przez osoby tworzące zadania egzaminacyjne. W związku z tym, że teksty receptywne na maturze w 2023 r. i 2024 r. mają być na poziomie B2+, uczniowie będą musieli wypracować zdolność odgadywania trudniejszych elementów leksykalnych z kontekstu oraz ignorowania słów, których nie rozumieją.
 • W zakresie rozumienia tekstów pisanych nieodzowne jest położenie szczególnego nacisku na rozwijanie umiejętności analizy i przekształcania informacji zarówno na poziomie treści, jak i użytego języka. Podobnie do zadań na rozumienie ze słuchu, poziom niektórych tekstów może sięgać B2+, co wyrażać się będzie zarówno w zaawansowaniu użytego języka, jak i sposobie oraz ilości przekazywanych informacji w jednym tekście. Wydaje się, że warunkiem sine qua non jest nabycie przez uczniów biegłości w czytaniu, analizowaniu oraz selekcji informacji – zarówno tych podanych bezpośrednio, jak i tych, które należy wywnioskować ze wskazówek pozostawionych przez autora tekstów.
 • Jeśli chodzi o znajomość środków językowych, warto skupić się na pogłębianiu wiedzy w zakresie związków frazeologicznych. Nieodzowne wydaje się też systematyczne nauczanie zasad słowotwórstwa. Dodatkowo przydatna będzie dobra znajomość zaawansowanych struktur gramatycznych i tego, jak funkcjonują one ze sobą zarówno w kontekście zdania, jak i dłuższego tekstu.
 • W trakcie przygotowań do tworzenia wypowiedzi pisemnej należy rozwijać strategie pomagające przy tworzeniu tekstów zawierających bogate słownictwo i gramatykę, użyte w poprawny sposób. Należy także skupić się na wyrabianiu umiejętności logicznej argumentacji. Dobrą praktyką może być zmniejszenie ilości prac pisanych przez uczniów w domu na rzecz pracy opartej na edycji i reedycji tekstu w klasie zarówno przed, jak i po jego ocenie.

Znacząca część uczniów, którzy przystąpili do próbnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w formule 2023, będzie pisała prawdziwy egzamin maturalny za 3 miesiące. Jest to wystarczająca ilość czasu, żeby poszerzyć i pogłębić znajomość angielskiego. Oprócz tego w ciągu 10 tygodni można wypracować wiele strategii, które pomogą wykorzystać posiadaną wiedzę w stopniu maksymalnym. Nauczyciel może też ten czas spożytkować na budowanie wiary uczniów we własne możliwości za pomocą regularnego wskazywania im tego, co już umieją i co wychodzi im dobrze. Zadania otwarte na pewno będą dużym wyzwaniem, ale nie powinny zaskoczyć uczniów przygotowujących się do matury od prawie czterech lat. Jednak warto pamiętać, że matura nie jest celem samym w sobie i przygotowania do niej powinny przede wszystkim służyć budowaniu kompetencji komunikacyjnej naszych uczniów, którzy, odebrawszy świadectwo dojrzałości, wychodząc ze szkoły będą mogli zabrać ze sobą nie tylko certyfikat zaświadczający o ich wynikach, lecz także nabytą w trakcie czterech lat nauki wiedzę.

Pobierz podsumowanie w pliku PDF

Przeczytaj podsumowanie poziomu podstawowego

Pobierz najnowszy zestaw arkuszy

Podziel się swoją opinią na grupie dla nauczycieli

Przypisy

  1. Próbna Matura to bezpłatny, cykliczny program, który pozwala nauczycielom sprawdzić stopień przygotowania uczniów do egzaminu. Zestaw omawianych arkuszy można pobrać na dedykowanej stronie programu. Przejdź na stronę Próbnej Matury »
  2. Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2022/2023. (Pobierz na cke.gov.pl »)
  3. Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego obowiązujący w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024. (Pobierz na cke.gov.pl »)
  4. Sprawozdanie za rok 2022. Egzamin maturalny. Język angielski. (Pobierz na cke.gov.pl »)
Autor:: dr Jacek Łagun

Graduated from the Teacher Training College in Olsztyn in 1996 and acquired an MA from the University of Gdańsk in 2000. He has been teaching for over 20 years, starting from a group of 10-year-olds, moving on a year later to teach Grammar School students for three years. He has been teaching in English Perfect since 1997 where he was an Assistant Director of Studies from 2007 to 2012.

Czytaj dalej