News

Kahoot

Kahoot!

Sprawdź szybkie quizy w aplikacji Kahoot!, które pozwolą sprawdzić, co zapamiętali uczniowie.

Grupa dla nauczycieli

Szukasz więcej informacji na temat zmian w egzaminie maturalnym? Potrzebujesz dodatkowych materiałów lub chcesz podzielić się własnymi pomysłami na lekcje? Dołącz do grupy Roadmap to matura - grupa dla nauczycieli angielskiego!

Dołącz

Our hearts with Ukraine

Our hearts with Ukraine

[POL] Macmillan Education potępia rosyjską inwazję na Ukrainę. Nieustannie wzywamy do zakończenia wszelkich działań wojennych. Jesteśmy zszokowani i zasmuceni obrazami, które każdego dnia zalewają kanały informacyjne, jak również destrukcyjnym wpływem tej inwazji. W związku z tą agresją podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu wszystkich projektów wydawniczych Macmillan Education na terytorium Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. Nasza misja pozostaje niezmienna: wierzymy w nieograniczony dostęp do edukacji bez względu na miejsce życia i pracy.
Sytuację analizujemy na bieżąco – w miarę rozwoju wypadków będziemy aktualizować przekazywane informacje.

[UKR] Macmillan Education засуджує вторгнення Росії в Україну. Ми постійно закликаємо припинити будь-які військові дії. Ми шоковані та засмучені зображеннями, які щодня наповнюють інформаційні канали, а також руйнівним впливом цього вторгнення. У зв'язку з цією агресію ми вирішили призупинити всі видавничі проекти Macmillan Education на території Російської Федерації та Республіки Білорусь. Наша місія залишається незмінною: ми віримо в необмежений доступ до освіти, незалежно від місця проживання та праці.
Ми постійно аналізуємо ситуацію та з розвитком подій будемо оновлювати надану інформацію.

[ENG] Macmillan Education condemns the Russian invasion of Ukraine and continues to call for an end to all hostilities. We are shocked and saddened by the images that flood our news channels each day and destructive impact it is having. Given this continued aggression, Macmillan Education is stopping all publishing projects in the territory of Russian Federation and the Republic of Belorussia. We are also suspending all promotional operations of our local representative office in Russia until further notice.Our mission remains unchanged and we believe in unlimited access to education regardless of the place of life and work.
We continue to review the situation and will provide updates as needed.

Our hearts with Ukraine

[POL] Drogie Koleżanki i Koledzy! W ostatnich dniach wszyscy z rosnącym przerażeniem patrzymy na horror, który przyniosła wojna w Ukrainie. Wielu z nas szaleje z niepokoju o los ukraińskich krewnych i przyjaciół, ale także nieznajomych, którzy przeżywają niewyobrażalne dramaty. Zespół wydawnictwa Macmillan od pierwszych godzin inwazji wspiera ten dzielny kraj i jego wspaniałych obywateli na wszelkie dostępne nam sposoby. Bądźmy razem z Ukrainą w tej strasznej chwili.

[UKR] Дорогі колеги! В останні дні ми всі щораз більш приголомшено дивимося на нещастя, які принесла війна в Україні. Багато з нас дуже хвилюється за долю українських родичів і друзів, і незнайомих людей, які переживають жахливі трагедії. Колектив видавництва «Macmillan» з перших днів агресії підтримує цю незламну країну та її чудових громадян всіма доступними способами. Будьмо разом з Україною в цей страшний час.

[ENG] Dear Colleagues! Over the past few days we have been watching, with a growing sense of despair, the horrific scenes of war raging in Ukraine. Many of us are overwhelmed with fear for Ukrainian families, relatives, and friends as well as complete strangers, all of whom are suffering unimaginable traumas. Our entire team at Macmillan Poland have been rooting for this brave nation since the very first day of the invasion. Let’s all stand together for Ukraine in this dreadful moment.

Kahoot (Brainy)

Kahoot!

Sprawdź szybkie quizy w aplikacji Kahoot!, które pozwolą sprawdzić, co zapamiętali uczniowie.

Grupa dla nauczycieli

Przygotowujesz uczniów do egzaminu ósmoklasisty? Koniecznie dołącz do nauczycieli, którzy tak jak Ty stoją przed tym wyzwaniem! W grupie wymieniamy się pomysłami, materiałami, doświadczeniami oraz wzajemnym wsparciem!

Dołącz

Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2020 - podsumowanie wyników

Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2020: podsumowanie wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty, opracowany przez ekspertów wydawnictwa Macmillan, został przeprowadzony w dniach 27.01.2020 – 22.03.2020. Przystąpiło do niego prawie 11 000 uczniów.

Struktura egzaminu

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego zawierał 14 zadań: 3 zadania na rozumienie ze słuchu, 3 zadania na znajomość funkcji językowych, 4 zadania na rozumienie tekstów pisanych, 3 zadania na znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną. W arkuszu znalazło się 6 zadań otwartych (jedno w części: rozumienie ze słuchu, jedno w części: znajomość funkcji językowych, dwa w części: rozumienie tekstów pisanych, jedno sprawdzające znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną), które stanowiły ponad 46% wszystkich punktów (28 z 60 możliwych do zdobycia).

Wyniki ogółem

Ogólne wyniki Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z podziałem na poszczególne województwa przedstawiono w poniższej tabeli. Jak widać, do próbnego egzaminu przystąpiło 10967 uczniów, a średni wynik w skali kraju to 46,33%. Średnie wyniki w większości województw są zbliżone do średniej krajowej. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie z następujących województw: lubuskiego (55,24%), mazowieckiego (51,02%) i opolskiego (49,89%). Najniższe wyniki, odnotowano w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim (odpowiednio 41,90% oraz 42,37%). Najwięcej uczniów przystąpiło do egzaminu w województwie śląskim (1406), a najmniej – w zachodniopomorskim (165).

Obszary umiejętności

Porównując wyniki procentowe za poszczególne obszary umiejętności, od razu zauważamy, że najwyższy średni wynik uzyskali zdający za rozwiązanie zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych – 55,64%,. Najgorzej zaś zdający poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu (średni wynik to jedynie 40,30%!!!). Dużą trudność sprawiły również uczniom zadania sprawdzające znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej (średni wynik – odpowiednio 43% i 44,63% punktów możliwych do uzyskania).

Średni wynik za rozwiązanie zadań otwartych wyniósł 36,62%, podczas gdy za rozwiązanie zadań zamkniętych – 54,85%. Najtrudniejsze wśród zadań otwartych okazało się̨ zadanie 3, sprawdzające rozumienie ze słuchu i polegające na uzupełnieniu notatki na podstawie wysłuchanego komunikatu (średni wynik – 13,17%), a najłatwiejsze zadanie 10, sprawdzające czytanie ze zrozumieniem, w którym zdający udzielali odpowiedzi w języku polskim (średni wynik – 54,89%). Najłatwiejsze w całym arkuszu okazało się zadanie 5 (polegające na dobieraniu reakcji do sytuacji) – średni wynik to aż 70,34% poprawnych odpowiedzi.

Rozumienie ze słuchu

Średni wynik uzyskany przez egzaminowanych to zaledwie 40,30%, co pokazuje, że ta część była dla zdających najtrudniejsza (nie zaś, jak miało to miejsce w poprzednich egzaminach, znajomość środków językowych).

Najłatwiejsze spośród zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu okazało się̨ zadanie 1, oparte w większości na materiale ikonograficznym i wymagające jedynie zaznaczenia poprawnej odpowiedzi (test wyboru).

Wyjątkowo niski wynik uczniowie uzyskali za rozwiązanie zadania 3, w którym uzupełniali notatkę. Przyczyn tak słabych rezultatów można upatrywać w dość trudnym języku użytym w nagraniu. Ponadto uczniowie prawdopodobnie nie poradzili sobie z wyszukiwaniem informacji szczegółowych, takich jak liczby (wiek uczestników konkursu) czy nazwy (strona www). Zdający mogli mieć również problem z przyimkami („up to” w odniesieniu do wieku czy „during” w odniesieniu do czasu).

Znajomość funkcji językowych

Na próbnym egzaminie ósmoklasisty część dotycząca znajomości funkcji językowych okazała się najłatwiejszym komponentem (średni wynik – 54,67%). Średnie dla poszczególnych zadań wynoszą kolejno: zadanie 4 – 50,09%, zadanie 5 – 70,34% oraz dla zadania 6 – 38,82%.

Zadania 1 i 2 to zadania o charakterze zamkniętym, natomiast zadanie 3 to zadanie otwarte, co najpewniej tłumaczy najniższy wynik z tego właśnie zadania. Można wnioskować, że zdający całkiem dobrze dają sobie radę z reagowaniem językowym w sferze recepcji – jeżeli wymaga się od nich zrozumienia różnych funkcji językowych i manipulowania gotowymi formami. Jeżeli natomiast zadania wymagają minimalnej nawet produkcji językowej, a uczeń musi bazować na własnych zasobach językowych, liczba poprawnych odpowiedzi zdecydowanie spada.

Rozumienie tekstów pisanych

W obszarze czytania ze rozumieniem, z którego średnia to 49,01%, wyniki z poszczególnych zadań dość znacząco się od siebie różnią. Dla zadania 7 średni wynik to 72,65%, dla zadania 8 – 31,85%, dla zadania 9 – 38,16%, a w zadaniu 10 wynosi on 54,89%. Dwa z tych zadań miały charakter otwarty, a jedno z nich – zadanie 10 – było najlepiej napisanym zadaniem otwartym w całym egzaminie. Po raz kolejny okazało się, że uczniowie dobrze radzą sobie z zadaniami, w których odpowiedzi muszą udzielić w języku polskim.

Co ciekawe, to wcale nie zadanie otwarte okazało się najtrudniejsze w tej części arkusza. Zdecydowanie najgorzej uczniowie poradzili sobie z zadaniem 8, które polegało na uzupełnianiu luk w tekście brakującymi zdaniami. Taki typ zadań zawsze sprawia uczniom najwięcej problemów, co potwierdzają omawiane tu wyniki.

Znajomość środków językowych

Zadania 11, 12 i 13 w arkuszu sprawdzały znajomość́ środków językowych, z której to części średni wynik wyniósł 43%. Pierwsze dwa zadania miały charakter zamknięty. Pierwsze z nich sprawdzało przede wszystkim leksykę, a drugie – znajomość́ struktur gramatycznych. Uczniowie poradzili sobie lepiej z zadaniem 12 niż z zadaniem 11 (średnie wyniki to odpowiednio 63,62% i 42,26%). Mogło to być efektem użycia konkretnych środków językowych – zadanie 12 wymagało zastosowania podstawowych form gramatycznych (na przykład dotyczących czasu teraźniejszego czy stopniowania przymiotnika). Warto podkreślić, że zadania zamknięte były znacznie łatwiejsze dla zdających niż̇ zadanie 13, które wymagało od ucznia samodzielnego sformułowania odpowiedzi (średni wynik – 22,94%).

Wypowiedź pisemna

Zadanie, w którym uczniowie zostali poproszeni o napisanie wiadomości e-mail, okazało się, jak zwykle, dla uczniów sporym wyzwaniem. Realizując poszczególne podpunkty polecenia, zdający musieli wykazać się między innymi umiejętnością relacjonowania wydarzeń, opisywania miejsc czy wyrażania i uzasadniania opinii. Średni wynik z tej części to 44,63%.

Podsumowanie

 • Jeżeli chodzi o recepcję językową, uczniowie znacznie lepiej poradzili sobie z rozumieniem tekstów pisanych niż słuchanych. Ważne jest, że nawet zadania otwarte na czytanie ze zrozumieniem wypadły całkiem dobrze.
 • Uczniowie znacznie lepiej radzą sobie z rozumieniem ogólnym tekstów – niższe wyniki uzyskują za zadania, w których trzeba wykazać się uważnością i precyzją językową (na przykład przeprowadzić głębszą analizę tekstu pod kątem wyznaczników spójności językowej).
 • Zdający wykazali duże braki w obszarze rozumienia ze słuchu – być może brak im doświadczenia w szybkim procesowaniu usłyszanych informacji, czyli umiejętności niezbędnej do realizacji takich zadań, jak dyktanda czy robienie notatek do nagrania.
 • Zdający o wiele lepiej radzą sobie z zadaniami wymagającymi operowania podanymi formami. Tam, gdzie zadanie wymaga choćby minimalnej produkcji językowej, większość zdających ma problemy z jego wykonaniem.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2020 - zestaw materiałów

Pobierz zestaw materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty:

 • próbny arkusz egzaminacyjny oraz kartę odpowiedzi
 • pełny klucz odpowiedzi
 • nagrania audio oraz skrypt nagrań

Exam Final Call

Do pierwszego egzaminu ósmoklasisty pozostało już niewiele czasu. Jak jeszcze pomóc uczniom? Sprawdźcie nasze wskazówki, które jeszcze lepiej pomogą im się przygotować to tego ważnego wydarzenia.

Poznaj Repetytorium Ósmoklasisty - dwuczęściowa wersja

Dwuczęściowe Repetytorium Ósmoklasisty powstało w oparciu o wyniki pierwszego egzaminu ósmoklasisty oraz opinie i potrzeby nauczycieli. Przeciętny wynik uzyskany w kraju to 59%, przy czym tylko 3% uczniów uzyskało wyniki najwyższe – aż 50% z nich uplasowało się poniżej średniej krajowej. Aby zadbać o uczniów o niższych kompetencjach językowych, przygotowaliśmy nowość: repetytorium w dwóch częściach do wykorzystania jako podręcznik wiodący w klasie VII i VIII. Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie okaże się nieocenioną pomocą dla wielu tysięcy uczniów, którzy potrzebują systematycznego, rozłożonego w czasie i tym samym dogłębnego utrwalenia kluczowych środków i umiejętności językowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadań egzaminacyjnych.

Oferta dla przedszkoli 2024

Sprawdź, co przygotowaliśmy dla przedszkola i zerówki!

Magiczna wiewiórka Sam, ciekawski Tiger, wesoła drużyna Colina, uśmiechnięty Happy, urocza surykatka Mimi, przyjacielski dinozaur Dex oraz zwariowany zespół Bebop Band. Każdy z bohaterów kursów dla najmłodszych zaprasza do wspólnej i fantastycznej przygody, rozpoczynającej naukę języka angielskiego!

Pobierz plakat w PDF

Teaching Young Learners – dołącz do grupy, w której ponad 10000 nauczycieli dzieli się swoimi pomysłami, doświadczeniami i inspiracjami.

BESTSELLER

Kids Can Starter

 • Kids Can Starter wspiera uczniów w osiągnięciu gotowości szkolnej zarówno w zakresie znajomości języka, jak i w nabywaniu i doskonaleniu innych umiejętności, np. czytania globalnego, liczenia, zapisywania cyfr, pisania.
 • Urocze i mądre historyjki dostępne po zeskanowaniu kodu QR wprowadzają dzieci w świat komunikacji i współpracy.
 • Nowoczesna aplikacja dla nauczycieli umożliwia pracę z kursem z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
 • Zadania interaktywne w rozszerzonej rzeczywistości urozmaicają pracę z każdym rozdziałem książki – wystarczy odnaleźć i zeskanować ilustrację za pomocą smartfona.
 • Karty obrazkowe i wyrazowe ułatwiają naukę słownictwa – są dostępne cyfrowo w aplikacji Quizlet »
 • Bezpłatne materiały cyfrowe dostępne w serwisie Macmillan Online Staffroom wspierają nauczycieli w codziennej pracy.

Dowiedz się więcej o kursie Kids Can Starter

BESTSELLER

Tiger&Friends Starter

 • Tiger & Friends Starter – pierwsza część czteropoziomowego kursu dla klas 0‒3 – przeznaczona jest dla zerówek i stanowi idealne wprowadzenie do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej.
 • Książka ucznia zawiera historyjki złożone z interaktywnych elementów do samodzielnego wycięcia, minikarty obrazkowe oraz miniksiążeczki.
 • Kurs został wzbogacony o scenariusze do pracy zdalnej oraz dwa rodzaje filmików autorstwa dr Anny Parr-Modrzejewskiej:
 • Karty obrazkowe i wyrazowe są dostępne w aplikacji Quizlet »
 • Bezpłatne materiały cyfrowe dostępne w serwisie Macmillan Online Staffroom wspierają nauczycieli w codziennej pracy.

Dowiedz się więcej o kursie Tiger&Friends Starter

BESTSELLER

Bugs Team Starter

 • Bugs Team Starter – pierwsza część czteropoziomowego kursu dla klas 0‒3 – przeznaczony jest dla zerówek i stanowi idealne wprowadzenie do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej.
 • Książka ucznia zawiera kolorowe karty pracy z różnorodnymi zadaniami, naklejki oraz karty do wypychania.
 • Kurs został wzbogacony o scenariusze do pracy zdalnej oraz dwa rodzaje filmików autorstwa dr Anny Parr-Modrzejewskiej.
 • Zadania interaktywne w rozszerzonej rzeczywistości są dostępne w każdym rozdziale po zeskanowaniu ilustracji.
 • Do serii przygotowane jest oprogramowanie do tablicy interaktywnej z nagraniami audio i ćwiczeniami interaktywnymi.
 • Karty obrazkowe i wyrazowe są dostępne w aplikacji Quizlet »
 • Bezpłatne materiały cyfrowe dostępne w serwisie Macmillan Online Staffroom wspierają nauczycieli w codziennej pracy.

Dowiedz się więcej o kursie Bugs Team Starter

Angielski dla zerówek

 • Książka ucznia składa się z 60 praktycznych kart pracy do wykorzystania jako kolejne lekcje lub według indywidualnych potrzeb dzieci.
 • Kurs został opracowany w taki sposób, aby rozwijał również umiejętności pozajęzykowe, np. spostrzegawczość, orientację przestrzenną.
 • Karty obrazkowe i wyrazowe są dostępne w aplikacji Quizlet »
 • DVD – do kupienia na sklep.macmillan.pl – zawiera atrakcyjne filmy i piosenki.
 • Bezpłatne materiały cyfrowe dostępne w serwisie Macmillan Online Staffroom wspierają nauczycieli w codziennej pracy.

Dowiedz się więcej o kursie Angielski dla zerówek

Mimi’s Wheel

 • Seria napisana przez Carol Read, autorkę bestsellerowych serii takich jak Bugs Team, Tiger & Friends oraz Footprints!
 • Podejście Hop on & Hop off – pozwala elastycznie dopasować kolejność poszczególnych tematów z podręcznika nie tylko do potrzeb uczniów, lecz także do zajęć pozajęzykowych.
 • Aplikacja NAVIO dla ucznia oraz nauczyciela!

Dowiedz się więcej o kursie Mimi’s Wheel

Przeczytaj recenzję kursu na blogu Head Full of Ideas »

Plakat urodzinowy
Plakat z kalendarzem urodzinowym przeznaczony do wspólnego uzupełnienia sprawi, że każde dziecko poczuje się wyróżnione. Pobierz plakat »

Tangram
Zabawy, gry i łamigłówki to niezbędne elementy skutecznej nauki angielskiego. Przygotowany do druku Tangram zagwarantuje łatwiejsze i przyjemniejsze przyswajanie cyfr oraz nazw zwierząt. Pobierz Tangram »

NOWOŚĆ

Bebop and Friends

 • Edukacja z Bebop and Friends polega na stymulowaniu wszystkich zmysłów maluchów oraz angażowaniu ich w proces nauki języka poprzez gry oraz zabawy plastyczne, muzyczne i ruchowe.
 • Wysokiej jakości obudowa muzyczna serii oparta została na jazzowych utworach uwielbianych przez przedszkolaki.
 • Z myślą o wsparciu rozwoju społeczno-emocjonalnego powstała sekcja Explore the World. Zadania, które się w niej znajdują, zachęcają uczniów do wyrażania własnych opinii oraz dzielenia się doświadczeniami.
 • W ramach kursu przygotowano aż trzy różne rodzaje filmów wideo: Storysong videos (musicalowe historyjki), Action Song videos (nagrania zachęcające do udziału w zabawie i prezentujące jej zasady), a także Flashcard videos, które prezentują wyrazy i zwroty w amerykańskim języku migowym (American Sign Language).

Dowiedz się więcej o kursie Bebop and Friends

Discover with Dex

 • Każda Książka ucznia zawiera kod dostępu do Pupil’s Digital Kit oraz zestaw kolorowych naklejek, które mali uczniowie uwielbiają.
 • W kursie wykorzystywana jest metoda Total Physical Response, dzięki której dzieci w naturalny i szybszy sposób uczą się nowych zasad gramatycznych i słownictwa.
 • Szeroka gama dodatkowych komponentów oraz materiałów interaktywnych dla nauczyciela, w tym Teacher’s Digital Kit (kod dostępu w każdej Książce nauczyciela), pomoże jeszcze bardziej urozmaicić zajęcia.

Dowiedz się więcej o kursie Discover with Dex

Pobierz urodzinowy plakat z bohaterami kursów przedszkolnych!

Pobierz plakat w PDF

Skontaktuj się z reprezentantem